Hyppää sisältöön

Allmänt om fastighetsstrategin

En fastighetsstrategi behövs för att säkerställa att resurserna som binds till fastigheterna i form av tex fastighetsunderhåll skall vara i balans med de resurser som står till förfogande inom den kyrkliga samfälligheten. Ifall dessa kostnader blir för höga finns det risk att de påverkar församlingarnas verksamhet på ett oändamålsenligt sätt. Med rätt mängd utrymmen kan man lättare styra de tillgängliga resurserna så att dess utrymmen kan hållas i ett ändamålsenligt skick.


Grundprinciperna för fastighetsstrategin är följande: 

  • Kyrkorna och kapellen utgör grunden i församlingarnas verksamhet och samtliga kyrkor och kapell bevaras oberoende av användningsgrad. Stor vikt läggs på kyrkorna och kapellens underhåll och skötsel. 
  • Utgående från nuvarande verksamhetsnivå anpassas mängden övriga verksamhetsutrymmen så att de med tilldelade resurser kan hållas i ett ändamålsenligare skick än tidigare.  
  • Vid behov avstår man från egendom och detta kapital kan återinvesteras. 
  • Placeringsfastigheter med stor renoveringsskuld eller låg avkastning avstår man ifrån.

  
Renoveringsskulden för de av den kyrkliga samfällighetens ägda fastigheterna är stor och utgör i sig en stor utmaning. Fastighetsbeståndet är omfattande och tidigare underhåll och skötsel av fastigheterna har till vissa delar varit bristfälligt. I dagsläget uppskattas renoveringsskulden inom Pargas kyrkliga samfällighet uppgå till åtminstone 7 milj. €.

Du kan läsa mera om fastighetsstrategin 2022-2026 HÄR