Liturgiska färger

Gudstjänstlivet

Församlingen är en gudstjänstfirande gemenskap. Eftersom vår församling breder ut sig över ett så stort geografiskt område har den delats in i kapellförsamlingar och församlingsdistrikt. På det sättet kan vi bevara de gamla gudsjänstgemenskaperna och traditionerna i de tidigare självständiga församlingarna.

Väståbolands svenska församlings huvudgudstjänst firas i allmänhet i Pargas kyrka tillsammans med Pargas församlingsdistrikt, söndagar och helgdagar kl. 10 förutom första söndagen i månaden då gudstjänsten firas kl. 12. En söndag varje sommar och vid eventuella särskilda festligheter under året firar hela stora församlingen högmässa tillsammans.

I kapellförsamlingarna i Nagu, Korpo och Houtskär firas kapellförsamlingarnas egna huvudgudstjänster i regel kl. 11, i Iniö kapellförsamling kl. 13. Vissa söndagar och helgdagar kan vara gudstjänstfria. Läs mer om det lokala gudstjänst- och andaktslivet genom att klicka på länkarna i menyfältet till vänster.

Gemensamt Ansvar 2022

Insamlingen Gemensamt ansvar 2022 lyfter fram de ungas upplevelse av ängslan och hopplöshet

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 hjälper barn och unga som har det svårt till följd av coronapandemin. Av intäkterna används 40 procent till arbete för de unga i Finland via verksamhet inom församlingarna och Lasten ja nuorten keskus. 60 procent används för att hjälpa människor i utvecklingsländernas katastrofområden via Kyrkans Utlandshjälps arbete. Insamlingen inleds söndag 6.2.2022.

Kampanjtemat för årets insamling ”Bidra till min morgondag” lyfter fram de ungas upplevelse av ängslan och hopplöshet, som har förstärkts av den utdragna coronatiden.

Den globala pandemin har drabbat de unga i ett känsligt utvecklingsskede och prövat den unga generationen hårt, såväl i Finland som globalt sett. Institutet för hälsa och välfärd THL:s enkät Hälsa i skolan 2021 visade att den psykiska ohälsan bland de unga i Finland har ökat under pandemin.

”Barnen och de unga är det värdefullaste vi har. De är vår framtid överallt i världen. Tillsammans kan vi se till att alla barn och unga har trygga vuxna vid sin sida.”, framhåller Gemensamt Ansvar-biskopen 2022 Mari Leppänen.

Gemensamt Ansvar 2022 ökar vuxenstödet i de ungas vardag

Med insamlingsmedlen från detta års Gemensamt Ansvar vill man med låg tröskel erbjuda mer vuxenstöd i vardagen för de unga som drabbats av coronapandemins följder.

Av de insamlade medlen blir 40 procent kvar i Finland. Hälften av den andelen går till Lasten ja nuorten keskus, där man utvecklar uppsökande tjänster som främjar barns och ungas välfärd.

Lasten ja nuorten keskus kan med de insamlade medlen utvidga sin uppsökande ungdomsverksamhet Palveluoperaatio Saapas till nya orter, och även utvidga verksamheten till skolorna. Även den riksomfattande verksamheten NettiSaapas, där man vänder sig till unga som behöver en vuxen lyssnare på olika plattformar i sociala medier, kommer att utvidgas.

Med insamlingsmedlen utvecklas och utvidgas också verksamhetsformerna Moottoripaja och Perheystävä. I Moottoripaja-verkstäderna kan de unga utöver mekandet lära sig att hantera sin vardag, fundera på sin framtid och ha roligt utan droger. Perheystävä-verksamheten erbjuder stöd till barnfamiljer som är ensamma, överbelastade eller hotas av utslagning.

Hjälp till barn och unga i den egna församlingen

Den andra hälften av de medel som stannar i Finland blir kvar i de lokala församlingarna, där de används för att stödja unga som har det svårt samt till diakoniunderstöd på den egna församlingens område.

I fjärran är behovet ännu större än hos oss

Av de insamlade medlen från Gemensamt Ansvar styrs 60 procent till Kyrkans Utlandshjälps katastroffond, som gör det möjligt att starta och genomföra nödhjälpsinsatser i humanitära katastrofer i utvecklingsländerna. Orsakerna till att hjälp behövs är oftast naturkatastrofer, politiska konflikter och deras konsekvenser samt storolyckor.

I samband med årets insamling lyfter man särskilt fram Kyrkans Utlandshjälps arbete i Sydsudan, där familjer som flytt undan inbördeskrigets våldsamheter håller på att återvända.

I Sydsudan hjälper Kyrkans Utlandshjälp familjerna med livsmedelsförsörjning och förtjänstmöjligheter. Inom ramen för det försörjningsprogram som inleddes hösten 2021 strävar man också efter att hjälpa barn och unga som återvänt från landsflykt med deras skolavgifter. Grundskolorna får hjälp med att ordna utbildning. I utvecklingsländerna avbröts skolgången helt för många unga i och med coronan.

gemensamtansvar.fi kyrkansutlandshjalp.fi lastenjanuortenkeskus.fi

#gemensamtansvar2022 #bidratillminmorgondag

*************

Evenemang till förmån för Gemensamt Ansvar ordnas i församlingen under året. Delta t.ex. i vändagsärtsoppan eller våffelkalaset i Pargas församlingshem, Gemensamt Ansvar- konserten i Pargas kyrka, Ga-lunchen i Nagu församlingshem eller biltvätten vid Pargas gravgård på våren. 

Om du vill delta i insamlingen elektroniskt är möjligheterna dessa:

1) Betalning via vår nätdonationssida med dina bankkoder eller bankkort.

Klicka här för att komma till vår nätdonationssida.Öppna länk i ny flik

eller gå till webbsidan www.gemensamtansvar.fi/vastabolandÖppna länk i ny flik

2) Betala in på konto; kom ihåg att använda församlingens egna referensnummer 305569 

Kontonummer:

Aktia FI82 4055 0010 4148 41

Nordea FI16 2089 1800 0067 75

Pohjola Bank FI14 5000 0120 2362 28

OBS! Vid inbetalningen använd referensnumret 305569 för att understöda Väståbolands svenska församling.

 

3) Betalning via MobilePay

Du kan understöda Väståbolands GA-insamling genom Mobilepay med numret 45670

Ett varmt tack för hjälpen!

Insamlingen Gemensamt Ansvar har sedan 1950 verkat som en folkrörelse för kärlek till nästan och är en av de största årliga medborgarinsamlingar som ordnas i Finland. Den insamling som inleds 6.2.2022 hjälper barn och unga som har det svårt till följd av coronapandemin i Finland och ute i världen. Av de insamlade medlen styrs 60 procent till katastroffonden vid Kyrkans utlandshjälp, med vilken man i katastrofsituationer snabbt kan inleda nödhjälpsarbetet i krisområdena. 20 procent av de insamlade medlen 2022 styrs till insamlingens finländska samarbetspartner, Lasten ja nuorten keskus, som bl.a. utvecklar ett mångsidigt uppsökande ungdomsarbete och erbjuder fler trygga vuxna i de ungas vardag. 20 procent av de insamlade medlen blir kvar i de lokala församlingarna, där de används för att stödja unga som har det svårt samt till diakoniunderstöd. Beskyddare för insamlingen är republikens president Sauli Niinistö. Som Gemensamt Ansvar-biskop för insamlingen 2022 fungerar biskopen i Åbo ärkestift Mari Leppänen. gemensamtansvar.fi

Kyrktjänsts insamlingstillstånd RA/2020/639 och ÅLR/2021/8126.