Hyppää sisältöön

Gemensamma kyrkofullmäktige

Det högsta beslutsfattande organet i Pargas kyrkliga samfällighet är kyrkofullmäktige. Fullmäktige fattar beslut om huvudlinjerna i församlingens ekonomi t.ex om byggande, köp och försäljning av fastigheter. Kyrkofullmäktige fastställer också kyrkoskatteprocenten. Till fullmäktiges uppgifter hör också att besluta om att inrätta nya tjänster eller dra in tjänster. Medlemmarna i kyrkofullmäktige utses genom församlingsval som förrättas vart fjärde år. Kyrkofullmäktige i Pargas kyrkliga samfällighet har 31 medlemmar. Av dessa kommer 20 medlemmar från Väståbolands svenska församling och 11 medlemmar från Länsi-Turunmaan suomalainen seurakunta. Sammanträdena är offentliga om inte fullmäktige i något visst ärende beslutar annorlunda.

Gemensamma kyrkofullmäktige sammanträdde 8.12.2023

Här följer utdrag ur protokollet över de ärenden där en församlingsmedlem har rätt att besvära sig emot.

Du hittar dessa även i pdf format:  HÄR.

Protokollet hålls offentligt tillgängligt på kyrkliga samfällighetens webbplats under tiden 21.12.2023 - 29.1.2024.

Anslagits på kyrkliga samfällighetens webbplats 20.12.2023

Gkf § 38/8.12.2023

BEGRAVNINGS- OCH GRAVAVGIFTER 2024            BILAGA
Gkr § 94/15.11.2023

Begravnings- och gravavgifter höjning föreslås vara 12 % för 2024, med avrundning. En större höjning än tidigare år beror på att den allmänna prisstegringen varit kraftig under 2023 och dessutom har prishöjningarna under de tidigare åren inte motsvarat den allmänna prisstegringen. Uppdaterad prislista för 2024 bifogad.

(Bilaga: Begravningsavgifter 2024 + hyror 2024)
Barnkonsekvensanalys: Beslutet har inga konsekvenser för barn och unga

Beslutsförslag:    (Gemensamma kyrkorådet)
Gemensamma kyrkorådet föreslår att gemensamma kyrkofullmäktige fastställer: 1. de avgifter som uppbärs inom begravningsväsendet år 2024 enligt bilaga samt
2. de övriga avgifterna i anslutning till begravningsväsendet för år 2024 enligt bilaga.

Beslut:    Beslutsförslaget godkändes

Ändringssökande: I detta beslut kan ändring sökas (KL 12:2)

Delgivning:     Gravkontoret och Ekonomikontoret
 

Gkf § 39/8.12.2023
BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2024 SAMT EKONOMIPLAN 2025–2026    BILAGA
Gkr § 99/15.11.2023

Pargas kyrkliga samfällighets budgetförslag för år 2024 slutar på ett underskott om 
355 483 €. Räkenskapsperiodens resultat under budget år 2023 antas vara positivt. 

Uppskattningen av kyrkoskatten 2024 bygger på den influtna skatten för år 2023. Personalkostnaderna utgör den största enskilda posten. Budgeten innehåller löner samt antagna lönejusteringar (2,5%) för befintlig personal och säsongsanställda. Fastighetskostnaderna är noggrant genomgångna. Församlingarnas olika enheter har aktivt deltagit i budgetarbetet.

Verksamhetsplanen och budgeten uppfyller kyrkostyrelsens anvisningar och avsikten är att skapa en bra bild av den tänkta verksamheten. 

(bilaga: Verksamhets- och ekonomiplan för Pargas kyrkliga samfällighet 2024 samt ekonomiplan 2025–2026)

Barnkonsekvensanalys: Beslutet har konsekvenser för barn och unga. Dessa har beaktats och står att läsa i verksamhetsplanen, främst under huvudtitel 2.

Beslutsförslag:    (ekonomichefen)
Gemensamma kyrkorådet föreslår att gemensamma kyrkofullmäktige fastställer budget och verksamhetsplanen 2024 och ekonomiplanen 2025–2026 i bifogad form

Gemensamma kyrkorådet bereder församlingsråden möjlighet att avge ett utlåtande över budgetförslaget. Utlåtandena fogas till budgetförslaget vid kyrkofullmäktiges sammanträde.
    
Behandling:    Petra Öhman lämnade mötet kl. 18.55 innan behandling av paragrafen inleddes. Rea Åkerfelt avlägsnade sig kl. 19.20 under behandling av budgeten. När samfällighetens budget gjordes hade inte Solgårdsfondens budgetmöte ännu hållits och budgeten var då preliminär. Budgeten som direktionen godkänt presenterades och bilagan bifogas protokollet samt sätts in i budgeten.
    
Beslut:    Godkändes enligt förslag

Ändringssökande: I detta beslut kan ändring inte sökas (KL 12:4)

Delgivning: Församlingsråden (för utlåtande)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Gkf § 39/8.12.2023


Barnkonsekvensanalys: Beslutet har konsekvenser för barn och unga. Dessa har beaktats och står att läsa i verksamhetsplanen, främst under huvudtitel 2.

Beslutsförslag:    (Gemensamma kyrkorådet)
Gemensamma kyrkorådet föreslår att gemensamma kyrkofullmäktige fastställer budget och verksamhetsplanen 2024 och ekonomiplanen 2025–2026 i bifogad form

    
Behandling:    Ett förslag om ett tillägg till investeringsbudgeten på 20 000 euro lämnades av förtroendevalda Tomas Jansén. Förslaget omfattades enhälligt. Med detta anslag skulle en planering av gångväg kunna inledas från klockstapeln till Kyrkoesplanaden. Detta skulle göra det enklare och snabbare även för de kyrkobesökare som rör sig med barnvagn eller något annat hjälpmedel att förflytta sig till gatan.

Beslut:    Förslaget godkändes och ytterligare 20 000 euro reserveras i investeringsdelen för Pargas begravningsplats för planeringsarbete. (Förslaget om tillägget bifogas protokollet)

Ändringssökande: I detta beslut kan ändring sökas (KL 12:2)

Delgivning:     Församlingarna


Gkf § 40/8.12.2023
FÖRSÄLJNING AV OUTBRUTET OMRÅDE FASTIGHET 445-573-1-20, PARGAS STAD 
Gkr §  104/15.11.2023 
                   BILAGA

Pargas stad har lämnat anbud på ett ca 4,18 ha stort område av fastighet 445-573-1-20 i Nagu centrum. Området omfattas i huvudsak av gatuområde men även cykelväg, landsväg, parkeringsplats och parkområde.

De olika delområdenas indelning följer den gällande detaljplanen för Nagu centrum. Delområdenas exakta läge och areal framgår av bifogad karta och förteckning. Områdena omfattar ingen byggrätt och av den totala arealen utgörs 70% av gatu- och vägområden.

Enligt markanvändnings- och bygglagen får kommunen inom detaljplaneområde lösa in allmänt område samt tomt för allmän byggnad som i detaljplanen är avsett för en kommunal inrättning eller för kommunens övriga behov. Kommunen har rätt att utan tilläggsutredningar lösa in gator, öppna platser, torg, parker och andra rekreationsområden.

Diskussioner mellan den kyrkliga samfälligheten och staden har förts för att hitta en lämplig lösning på ägoförhållanderna i Nagu centrum. I dagsläget ägs stora delar av gatuområdena i Nagu centrum av den kyrkliga samfälligheten medan ansvaret för vägar och gator ligger hos staden. Efter diskussionr har man kommit fram till att man enklast kunde lösa detta genom ett markköp. 

Pargas stad har genom stadsgeodeten den 20.10.2023 lämnat ett anbud på 38 250 € för de berörda områdena. Anbudspriset motsvarar ca 0,91 €/m2.

Enligt kyrkolagen kan en församling besluta om försäljning, byte eller överlåtelse av fast egendom eller utarrendering för minst 10 år. Om försäljning, byte, överlåtelse eller arrende inte sker genom öppet anbudsförfarande skall en oberoende expert bedöma objektets marknadsvärde eller marknadsmässiga arrendenivå. Beslut inom församlingen i dessa frågor görs enligt den nya kyrkolagen som trätt i kraft 1.7.2023 av gemensamma kyrkofullmäktige. Förfarandet med fastställelse av beslut av domkapitlet och kyrkostyrelsen har upphört genom den nya lagen.

(Bilagor; karta, förteckning over områden)

Barnkonsekvensanalys: Beslutet bedöms inte ha konsekvenser för barn och unga

Beslutsförslag:    (fastighetschefen)

Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att:
1.    man säljer ett ca 4,18 ha outbrutet område av fastighet 445-575-1-20 till Pargas stad.
2.    försäljningspriset är totalt 38 250 € för hela området.
3.    köparen står för alla kostnader i anslutning till köpet.
4.    befullmäktiga gemensamma kyrkorådets ordförande och fastighetschefen att underteckna köpebrevet då beslutet har vunnit laga kraft.

Beslut:    Beslutsförslagets punkter 1–4 godkändes
    
Besvärsanvisning: I detta ärende kan ändring inte sökas (KL 12:4)
    
Delgivning:    Pargas stad + Ekonomikontoret

    -----------------------------------------------------------------------------------------------

Gkf § 40/8.12.2023
    

Barnkonsekvensanalys: Beslutet bedöms inte ha konsekvenser för barn och unga

Beslutsförslag:    (Gemensamma kyrkorådet)
    Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att:
1.    man säljer ett ca 4,18 ha outbrutet område av fastighet 445-575-1-20 till Pargas stad.
2.    försäljningspriset är totalt 38 250 € för hela området.
3.    köparen står för alla kostnader i anslutning till köpet.
4.    befullmäktiga gemensamma kyrkorådets ordförande och fastighetschefen att underteckna köpebrevet då beslutet har vunnit laga kraft.

Behandling:    Fastighetschefen presenterade det utlåtande som samfälligheten fått av Peter Ekblad (Åbolands fastigheter Ab) gällande objektets marknadsvärde. Försäljningspriset kan konstateras motsvara områdets marknadsvärde. Utlåtandet bifogas till protokollets bilagor.
    
Beslut:    Beslutsförslaget alla punkter 1–4 godkändes.
    
Besvärsanvisning: I detta ärende kan ändring sökas (KL 12:2)
    
Delgivning:    Pargas stad + Nagu kapellråd + Ekonomikontoret


Gkf § 41/8.12.2023
FÖRSÄLJNING AV OUTBRUTET OMRÅDE FASTIGHET 445-573-1-20        BILAGA
Gkr §  80/4.9.2023
Gkr §  105/15.11.2023

    
    -----------------------------------------------------------------------------------------------

Kaj Arnö arrenderar ett ca 3321 m2 stort område av den av Pargas kyrkliga samfällighet ägda lägenheten 445-573-1-20 i Nagu. Arrendeområdet är beläget runt den av Arnö ägda lägenheten 445-573-2-12. Det gällande arrendeavtalet är för perioden 1.9.2008-31.8.2038 och årsarrendet för år 2022 var 2 255,96 €.

Arnö har anhållit om att få lösa in arrendeområdet. En tidigare anhållan om inlösen som behandlats av gemensaamma kyrkorådet 2015 har inte godkänts (se bilaga). Arnö har 2018 kontaktat den kyrkliga samfälligheten på nytt i ärendet. Diksussionerna har inte lett till något med anledning av den fastighetsstrategi för den kyrkliga samfällightens fastigheter som varit under arbete. Förhandlingar med Arnö har återupptagits under våren 2023. Vid förhandlingarna har för den kyrkliga samfällighetens del närvarat fastighetschefen och gemensamma kyrkorådets ordförande. 

Under förhandlingarna har man kommit fram till ett alternativ motsvarande ett markområde på ca 4 057 m2 och för vilket arrendetagaren har erbjudit totalt 40 000 €. Principen som tillämpats på prisssättningen under förhandlingarna grundar sig på följande: områdets marknadsvärde (ca 30 000 €) samt 50% av nuvärdet för det återstående arrendeavtalet (ca 0,5 x 20 850 € = 10 450 €). Detta motsvarar totalt ca 40 000 €.

En värdering av markområdet har gjorts av Maekla Oy i januari 2023. I rapporten värderas ett ca 3500 m2 stort område till 30 000 €, +-10%.

I detaljplanen för Nagu centrum är arrendeområdet visat som VL-område, område för närrekreation, och har ingen visad byggrätt. Arrendetagaren har genom undantagstillståndsförfarande låtit uppföra byggnader som helt eller delvist ligger på arrendeområdet.

I den kyrkliga samfällighetens fastighetsstrategi för åren 2022-2026 tar man ställning till försäljning av markområden. Principen i fastighetsstrategin är att man inte avyttar markområden dock”med undantag av mindre områden som ligger i direkt anslutning till en eventuell köpares fastighet och som bedöms vara ovidkommande för församlingarnas verksamhet eller inte påverkar genomförande av markanvändningen av den kyrkliga samfällighetens områden.”
    
Enligt kyrkolagen kan en församling besluta om försäljning, byte eller överlåtelse av fast egendom eller utarrendering för minst 10 år. Om försäljning, byte, överlåtelse eller arrende inte sker genom öppet anbudsförfarande skall en oberoende expert bedöma objektets marknadsvärde eller marknadsmässiga arrendenivå. Beslut inom församlingen i dessa frågor görs enligt den nya kyrkolagen som trätt i kraft 1.7.2023 av gemensamma kyrkofullmäktige. Förfarandet med fastställelse av beslut av domkapitlet och kyrkostyrelsen har upphört genom den nya lagen.

Den kyrkliga samfälligheten har i sin fastighetsstrategi ingen specifik plan eller användändning för det berörda området i sin fastighetsstrategi även om man i strategin tar ställning till fastigheten 445-573-1-20 i sin helhet. Detta område utgör dock en liten del av denna fastighet och med tanke på omårdets placering närapå en grannfastighet bedöms det inte påverka helhetsandändningen av fastigheten 445-573-1-20 i framtiden.

(Bilagor; arrendeavtal,värderingsinsutlåtande, anbud, karta, gkr §85/9.11.2015)

Barnkonsekvensanalys: Beslutet kan ha konsekvenser för barn och unga

Beslutsförslag:    (fastighetschefen)
Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att:
1.    man säljer ett ca 4057 m2 stort outbrutet område av fastighet 445-575-1-20 till Kaj Arnö.
2.    försäljningspriset är 40 000 € för hela området på ca 4057 m2. 
3.    kostnaderna för uppgörandet av köpebrev och köpvittne delas jämnt mellan köparen och säljaren.
4.    köparen står för samtliga kostnader i anslutning till styckningen av området.
5.    befullmäktiga gemensamma kyrkorådets ordförande och fastighetschefen att underteckna köpebrevet då gemensamma kyrkofullmäktiges beslut vunnit laga kraft.

Behandling:    Mikael Östmans förslag om remittering av ärendet fick understöd av Tina Rosvall samt Tomas Jansén. Ärendet behandlas på nytt när man gjort en ny värdering av området.    
    
Beslut:    Kyrkorådet beslöt enhälligt att remittera ärendet för att behandla det på nytt med ytterligare en värdering av markområdet som beaktar även värdestegringen.
    
Besvärsanvisning: I detta ärende kan ändring inte sökas (KL 12:4)
    
Delgivning:    Kaj Arnö + Ekonomikontoret +Nagu kapellförsamling
    -----------------------------------------------------------------------------------------------

Gkr §  105/15.11.2023

I enlighet med beslutet om remittering har ny värdering av området gjorts. Dels har en uppdatering av den tidigare värderingen gjord av Maekla Oy begärts utifrån gemensamma kyrkorådets begäran om en värdering som beaktar värdestägringen. Därtill har en värdering begärts av en annan fastighetsförmedlare, Åbolands fastigheter Ab. Även denna värdering har begärts med gemensamma kyrkorådets beslut från den 4.9.2023 som underlag.

Maeklas uppdaterade värdering ugår ifrån att ingen direkt värdehöjning finns eftersom det redan finns ett gällande arrende för området. Maekla ger i sin uppdaterade värdering ett jämförelsepris för området utifrån medelpriset för tomtmark i Nagu, vilket är ca 12 €/m2. Som tomtmark skulle tilläggsområdets värde vara 4057 m2 x ca 12 €/m2 = ca 48 684 €.

Åbolands fastigheter har värderat områdets till 40 000 €, +- 15%. Åbolands fastigheter bedömer att den eventuella tilläggsmarkens betydelse för helhetens värdeökning är liten utågende från områdets nuvarande naturliga tillstånd. Även avsaknaden av byggnadsinformationen gör det svårt att uppskatta helheten. 

(Bilagor; värderingsinsutlåtanden)

Barnkonsekvensanalys: Beslutet kan ha konsekvenser för barn och unga

Beslutsförslag:    (fastighetschefen)
Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att:
1.    man säljer ett ca 4057 m2 stort outbrutet område av fastighet 445-575-1-20 till Kaj Arnö.
2.    försäljningspriset är 40 000 € för hela området på ca 4057 m2. 
3.    kostnaderna för uppgörandet av köpebrev och köpvittne delas jämnt mellan köparen och säljaren.
4.    köparen står för samtliga kostnader i anslutning till styckningen av området.
5.    befullmäktiga gemensamma kyrkorådets ordförande och fastighetschefen att underteckna köpebrevet då gemensamma kyrkofullmäktiges beslut vunnit laga kraft.
    
Beslut:    Beslutsförslagets punkter 1–5 godkändes

Besvärsanvisning: I detta ärende kan ändring inte sökas (KL 12:4)
    
Delgivning:    Kaj Arnö + Ekonomikontoret +Nagu kapellförsamling
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Gkf § 41/8.12.2023

Barnkonsekvensanalys: Beslutet kan ha konsekvenser för barn och unga


Beslutsförslag:    (Gemensamma kyrkorådet)
Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att:
1.    man säljer ett ca 4057 m2 stort outbrutet område av fastighet 445-575-1-20 till Kaj Arnö.
2.    försäljningspriset är 40 000 € för hela området på ca 4057 m2. 
3.    kostnaderna för uppgörandet av köpebrev och köpvittne delas jämnt mellan köparen och säljaren.
4.    köparen står för samtliga kostnader i anslutning till styckningen av området.
5.    befullmäktiga gemensamma kyrkorådets ordförande och fastighetschefen att underteckna köpebrevet då gemensamma kyrkofullmäktiges beslut vunnit laga kraft.
    
    
Beslut:    Beslutsförslaget alla punkter 1–5 godkändes.

Besvärsanvisning: I detta ärende kan ändring sökas (KL 12:2)

Delgivning:    Kaj Arnö + Ekonomikontoret + Nagu kapellförsamlingGkf § 42/8.12.2023
FÖRSÄLJNING AV OUTBRUTET OMRÅDE FASTIGHET 445-671-7-0        BILAGA
Gkr §  106/15.11.2023

Diskussioner med Pargas stad har förts om försäljning av området invid Iniö prästgård på vilket infarten till äldreboendet Aftonro finns. Aftonro ligger på grannfastigheten (445-671-7-1) till Iniö prästgård. Även om vägservitutet för fastighet 445-671-7-1 ligger längre söderut har infarten till fastigheten byggts på det nuvarande området. Uppgifter om något avtal om detta har inte hittats men enligt gamla flyfoton över området har infarten legat på den nuvarande platsen åtminstone sedan år 1990.

Det berörda området på 250 m2 utgör ett området som lämnats utanför det tänkta området som kommer utgöra tomten till prästgården då den bryts till en egen fastighet vid försäljning. Beslut om att lägga Iniö prästågrd till försäljning har fattats på gemensamma kyrkorådets möte i september 2023. 

Pargas stad har genom stadsgeodeten den 18.8.2023 lämnat ett anbud på 500 € för det beröda området. Detta motsvarar 2 €/m2.

En försäljning av det berörda området bedöms inte påverka en försäljning av Iniö prästgård. 

Enligt kyrkolagen kan en församling besluta om försäljning, byte eller överlåtelse av fast egendom eller utarrendering för minst 10 år. Om försäljning, byte, överlåtelse eller arrende inte sker genom öppet anbudsförfarande skall en oberoende expert bedöma objektets marknadsvärde eller marknadsmässiga arrendenivå. Beslut inom församlingen i dessa frågor görs enligt den nya kyrkolagen som trätt i kraft 1.7.2023 av gemensamma kyrkofullmäktige. Förfarandet med fastställelse av beslut av domkapitlet och kyrkostyrelsen har upphört genom den nya lagen.

(Bilagor; karta)

Barnkonsekvensanalys: Beslutet bedöms inte ha konsekvenser för barn och unga

Beslutsförslag:    (fastighetschefen)
Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att:
1.    man säljer ett 250 m2 outbrutet område av fastighet 445-671-7-0 till Pargas stad.
2.    försäljningspriset är totalt 500 € för hela området.
3.    köparen står för alla kostnader i anslutning till köpet.
4.    befullmäktiga gemensamma kyrkorådets ordförande och fastighetschefen att underteckna köpebrevet då beslutet har vunnit laga kraft.

Beslut:    Beslutsförslagets punkter 1–4 godkändes
    
Besvärsanvisning: I detta ärende kan ändring inte sökas (KL 12:4)
    
Delgivning:    Pargas stad + Iniö kapellråd +Ekonomikontoret
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Gkf § 42/8.12.2023

Barnkonsekvensanalys: Beslutet bedöms inte ha konsekvenser för barn och unga

Beslutsförslag:    (Gemensamma kyrkorådet)
    Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att:
1.    man säljer ett 250 m2 outbrutet område av fastighet 445-671-7-0 till Pargas stad.
2.    försäljningspriset är totalt 500 € för hela området.
3.    köparen står för alla kostnader i anslutning till köpet.
4.    befullmäktiga gemensamma kyrkorådets ordförande och fastighetschefen att underteckna köpebrevet då beslutet har vunnit laga kraft.

Behandling:    Fastighetschefen presenterade det utlåtande som samfälligheten fått av Peter Ekblad (Åbolands fastigheter Ab) gällande objektets marknadsvärde. Försäljningspriset kan konstateras motsvara områdets marknadsvärde. Utlåtandet bifogas till protokollets bilagor.

Beslut:    Beslutsförslaget alla punkter 1–4 godkändes.
    
Besvärsanvisning: I detta ärende kan ändring sökas (KL 12:2)
    
Delgivning:    Pargas stad + Iniö kapellråd + Ekonomikontoret


Gkf § 43/8.12.2023
FÖRLÄNGNING AV ARRENDE PÅ FASTIGHET 445-573-1-20, KALLIOINEN     BILAGA
Gkr § 81/4.9.2023

Pertti Kallioinen arrenderar ett ca 4 000 m2 stort område av fastighet 445-573-1-20 på adressen Ytternässtigen 1 i Nagu. Kallioinen anhåller om en förlängning av arrendet alternativt ett köp av arrendeområdet.

Det gällande arrendeavtalet har ursprungligen varit på 25 år och gällt för perioden 1.9.1994-31.8.2019. Kallioinen har övertagit arrendeavtalet 1994 från den tidigare arrendetagaren Fibre-Tec Oy:s konkursbo. Arrendeavtalen som den kyrkliga samfälligheten har gjort för områden på fastigheten 445-573-1-20 har med hänvisning till uppgörandet av fastighetsstrategin och pågående markvärderingar förlängts vid tre tillfällen (2019, 2021 och 2022). Den nuvarande förlängningen av Kallioinens arrende gäller till den 31.12.2023.

Årsarrendet i det gällande avtalet är bundet till levnadskostnadsindex och var för år 2022 totalt 2 888,01 €. Arrendeområdet har vid en värdering av Maekla Oy i januari 2023 värderats till 40 000 €, +- 10%. Arrendeavgiften motsvarar sålunda en årsavkastning på motsvarande ca 7%.

I fastighetsstrategin för åren 2022–2026 fastslås att man i huvudsak inte säljer markområden ”med undantag av mindre områden som ligger i direkt anslutning till en eventuell köparen fastighet och som bedöms vara ovidkommande för församlingarnas verksamhet eller inte påverkar genomförandet av markanvändningen av den kyrkliga samfällighetens områden.” I fastighetsstrategin fastställs även principerna för utarrendering. Vid utarrendering görs avtal för 30 år åt gången alternativt tillämpas principen att avtalet förlängs med en period motsvarande den tidigare avtalsperiodens längd. Även en värdering skall göras innan områden uthyrs och årsarrendet skall motsvara ca 5% av arrendeområdets marknadsvärde.

Med hänvisning till principerna för utarrendering i fastighetsstrategin för åren 2022–2026 och den värdering av området som gjorts vore det mest ändamålsenliga att arrendera ut området till Kallioinen för en period på 30 år.

Enligt kyrkolagen kan en församling besluta om försäljning, byte eller överlåtelse av fast egendom eller utarrendering för minst 10 år. Om försäljning, byte, överlåtelse eller arrende inte sker genom öppet anbudsförfarande skall en oberoende expert bedöma objektets marknadsvärde eller marknadsmässiga arrendenivå. Beslut inom församlingen i dessa frågor görs enligt den nya kyrkolagen som trätt i kraft 1.7.2023 av gemensamma kyrkofullmäktige. Förfarandet med fastställelse av beslut av domkapitlet och kyrkostyrelsen har upphört genom den nya lagen.

 (Bilagor: gällande arrendeavtal, anhållan, principer för utarrendering)
    
Barnkonsekvensanalys: Beslutet har inga konsekvenser för barn och unga

Beslutsförslag:     (fastighetschefen)    
Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att:
1)    man ingår ett arrendeavtal för ett ca 4 000 m2 stort outbrutet område av fastighet 445-573-1-20 med Pertti Kallioinen för perioden 1.1.2024-31.12.2053, totalt 30 år. 
2)    arrendeavgiften hålls oförändrad och binds till levnadskostnadsindex. 
3)    övriga villkor gäller enligt gällande arrendeavtal.
4)    befullmäktiga gemensamma kyrkorådets ordförande och fastighetschefen att underteckna avtalet tillsammans då gemensamma kyrkofullmäktiges beslut vunnit laga kraft.
 
    
Beslut:    Beslutsförslagets punkter 1–4 godkändes
    
Ändringssökande: I detta beslut kan ändring inte sökas (KL 12:4)

Delgivning:    Pertti Kallioinen + Nagu kapellförsamling +Ekonomikontoret

----------------------------------------------------------------------------------------------

Gkf § 43/8.12.2023

(Bilagor: gällande arrendeavtal, anhållan, principer för utarrendering)
    
Barnkonsekvensanalys: Beslutet har inga konsekvenser för barn och unga

Beslutsförslag:     (Gemensamma kyrkorådet)    
Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att:
1.    man ingår ett arrendeavtal för ett ca 4 000 m2 stort outbrutet område av fastighet 445-573-1-20 med Pertti Kallioinen för perioden 1.1.2024-31.12.2053, totalt 30 år. 
2.    arrendeavgiften hålls oförändrad och binds till levnadskostnadsindex. 
3.    övriga villkor gäller enligt gällande arrendeavtal.
4.    befullmäktiga gemensamma kyrkorådets ordförande och fastighetschefen att underteckna avtalet tillsammans då gemensamma kyrkofullmäktiges beslut vunnit laga kraft.

Beslut:    Beslutsförslaget alla punkter 1–4 godkändes.
    
Ändringssökande: I detta beslut kan ändring sökas (KL 12:2)

Delgivning:    Pertti Kallioinen + Nagu kapellförsamling +Ekonomikontoret 

Gkf § 44/8.12.2023
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGES MÖTEN 2024
Gkr § 107/15.11.2023

För att underlätta arbetet i förvaltningsorganen är det av vikt att mötesdatumen för 2024 slås fast.

Barnkonsekvensanalys: Beslutet har inte konsekvenser för barn och unga. 
    
Beslutsförslag:    (Gemensamma kyrkorådet)
Föreslår för fullmäktige att fastställa sina mötesdagar för 2024 - Lämpliga datum för möten kan vara: 7.2. (stadgor), 28.5 (bokslutsmöte, skatte %), och 11.12. (budget)

Beslut:    Beslutsförslaget godkändes

Ändringssökande: I detta beslut kan ändring sökas (KL 12:2)

Delgivning:    församlingsråden + kapellråden

 BESVÄRSANVISNING

Pargas kyrkliga samfällighet

Kyrkofullmäktige / Gemensamma kyrkofullmäktige

8.12.2023 §§ 33–46

 1. FÖRBUD MOT ATT SÖKA ÄNDRING

Förbud mot att söka ändring vid beredning och verkställighet

Över följande beslut är det enligt 12 kap. 4 § i kyrkolagen (652/2023) inte möjligt att anföra kyrkobesvär och enligt 2 kap. 6 § 2 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) inte är möjligt att anföra förvaltningsbesvär, eftersom besluten endast gäller beredning eller verkställighet. Enligt 146 § 2 mom. 1 punkten i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016, upphandlingslagen) får besvär enligt upphandlingslagen inte anföras över ett beslut eller något annat avgörande som enbart gäller beredning av upphandlingsförfarandet.

Paragrafer i protokollet:  33–37, 45–46

Särskilda bestämmelser om förbud mot att söka ändring

 1. Enligt 2 kap. 6 § 2 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden får ändring inte sökas genom besvär i en förvaltningsintern order om att utföra ett uppdrag eller vidta någon annan åtgärd.
 2. Med stöd av 24 kap. 8 a § 2 mom. i kyrkolagen får ändring inte sökas genom rättelseyrkande eller kyrkobesvär i ett upphandlingsbeslut, om ärendet hör till marknadsdomstolens behörighet. Ärendet hör till marknadsdomstolens behörighet om upphandlingens värde överstiger det tröskelvärde som anges i 25 § i upphandlingslagen. De nationella tröskelvärdena exklusive mervärdesskatt är
 • 60 000 € (varor, tjänster och projekttävlingar);
 • 150 000 € (byggentreprenader);
 • 400 000 € (de social- och hälsovårdstjänster som avses i 1–4 punkten i bilaga E till upphandlingslagen);
 • 300 000 € (andra särskilda tjänsteupphandlingar som avses i 5–15 punkten i bilaga E till upphandlingslagen) och 
 • 500 000 € (koncessioner).
 1. Enligt annan lagstiftning får ändring i beslut inte sökas genom besvär.

Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbudet:

 1. UPPHANDLINGSRÄTTELSE

En part som är missnöjd med den upphandlande enhetens beslut eller ett annat avgörande i upphandlingsförfarandet kan framställa en skriftlig upphandlingsrättelse till den upphandlande enheten (132–135 § i upphandlingslagen). Upphandlingsrättelsen ska sändas till den upphandlande enheten.

Upphandlande enhet:

Besöksadress:

Postadress:

E-post:

Yrkande på upphandlingsrättelse ska framställas inom 14 dagar efter det att parten har fått del av den upphandlande enhetens beslut eller annat avgörande i upphandlingsförfarandet. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att brevet postades, om det inte visas att den har skett senare. Vid elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den dag det elektroniska meddelandet står till mottagarens förfogande i dennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen då meddelandet skickades anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller om en motsvarande omständighet, som har lett till att meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt. Upphandlingsrättelsen ska vara framme senast den sista dagen för yrkande av rättelse inom kansliets öppettid. Upphandlingsrättelsen kan på eget ansvar skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

Upphandlingsrättelsens innehåll

Av upphandlingsrättelsen ska framgå:

 • namnet på den som yrkar på rättelse och de kontaktuppgifter som behövs för behandlingen av ärendet
 • vilket beslut upphandlingsrättelsen gäller
 • hurdan rättelse som yrkas
 • på vilka grunder rättelse yrkas.

Till upphandlingsrättelsen ska fogas de dokument som åberopas, om inte den upphandlande enheten redan har dessa till sitt förfogande.

 1. BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyndighet och besvärstid

 1. Kyrko- och förvaltningsbesvär

Ändring i följande beslut kan sökas genom skriftliga besvär.

Besvärsmyndighet och kontaktinformation:

Helsingfors förvaltningsdomstol

Besöksadress:                   Banbyggarvägen 5, Helsingfors

Postadress:                        Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors

E-post:                               helsinki.hao@oikeus.fi

Besvär kan även lämnas in via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kyrkobesvär, paragrafer i protokollet: 38–44

Förvaltningsbesvär, paragrafer i protokollet:

Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Kyrkobesvär i ett underställningsärende

I följande beslut kan ändring sökas genom skriftliga besvär.

Besvärsmyndighet och kontaktinformation:

Borgå stifts domkapitel, paragrafer i protokollet:

Besöksadress:                   Gymnasiegränd 2, Borgå

Postadress:                        PB 30, 06101 Borgå

E-post:                               borga.domkapitel@evl.fi

Kyrkostyrelsen, paragrafer i protokollet:

Postadress: PB 210, 00131 Helsingfors

Besöksadress: Södra kajen 8, 00131 Helsingfors

Telefax: 09 1802 350

E-post kyrkostyrelsen@evl.fi

Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Beräkning av tiden för sökande av ändring

Besvärstid och tid för rättelseyrkande räknas från dagen för delfåendet, denna dag undantaget. Om inte något annat visas anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet postades, vid den tidpunkt mottagningsbeviset visar eller vid den tid som antecknats på ett separat intyg över delfående. Vid elektronisk delgivning anses parten har fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet skickades, om inte något annat visas. En församlingsmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram till allmänt påseende.

 1. Besvär hos marknadsdomstolen

Besvär ska lämnas in skriftligen inom 14 dagar från det att anbudssökanden eller anbudsgivaren i fråga delgetts upphandlingsbeslutet jämte besvärsanvisning.

Om den upphandlande enheten efter upphandlingsbeslutet har ingått ett upphandlings- eller koncessionsavtal med stöd av 130 § 1 eller 3 punkten i upphandlingslagen utan att iaktta väntetiden, ska besväret anföras inom 30 dagar från det att anbudsgivaren har delgetts beslutet jämte besvärsanvisning.

Besvär hos marknadsdomstolen ska anföras senast inom sex månader från det att upphandlingsbeslutet fattats i det fall att anbudssökanden eller anbudsgivaren har delgetts upphandlingsbeslutet jämte besvärsanvisning och beslutet eller besvärsanvisningen har varit väsentligen bristfälliga.

En anbudssökande eller anbudsgivare anses ha fått del av ett beslut den sjunde dagen efter det att brevet sändes, om det inte visas att delgivningen skett senare. Vid elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den dag det elektroniska meddelandet står till mottagarens förfogande i dennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen då meddelandet skickades anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller om en motsvarande omständighet, som har lett till att meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt.

Den som söker ändring i ett upphandlingsärende ska dessutom skriftligt underrätta den upphandlande enheten om att ärendet förs till marknadsdomstolen. Den upphandlande enheten ska underrättas på den adress enheten uppgett senast när besvären om upphandlingen lämnas till marknadsdomstolen. Den upphandlande enhetens kontaktinformation anges ovan vid informationen om upphandlingsrättelse.

En upphandlande enhets beslut eller annat avgörande i upphandlingsförfarandet som påverkar den anbudssökandes eller anbudsgivarens ställning kan enligt upphandlingslagen överklagas genom besvär hos marknadsdomstolen. Besvär hos marknadsdomstolen kan inte anföras över ett sådant beslut eller annat avgörande av den upphandlande enheten som gäller 1) enbart beredning av ett upphandlingsförfarande, 2) att upphandlingskontraktet inte delas upp i olika delar med stöd av 75 § i upphandlingslagen eller 3) att som grund för valet av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet i enlighet med 93 § i upphandlingslagen används enbart lägsta pris eller kostnader. Ärendet kan föras till marknadsdomstolen om upphandlingens värde överstiger det tröskelvärde som anges i 25 § i upphandlingslagen.

Marknadsdomstolens kontaktinformation

Besvären ska tillställas marknadsdomstolen på adressen:

Postadress: Banbyggarvägen 5, 00520 HELSINGFORS

Besöksadress: Domstolarnas hus, Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors

Telefax: 029 56 43314

E-postadress: markkinaoikeus@oikeus.fi

Besvär kan även lämnas in via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 1. BESVÄRENS INNEHÅLL OCH BILAGOR SAMT INLÄMNANDE AV BESVÄR OCH RÄTTEGÅNGSAVGIFT

Besvärens innehåll

I besvären ska följande anges:

 • Ändringssökandens namn och kontaktinformation
 • postadress och eventuell annan adress till vilken rättegångshandlingarna kan sändas
 • e-postadress, om besvärsmyndighetens beslut kan delges elektroniskt
 • det beslut i vilket ändring söks
 • till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas
 • grunderna för yrkandena
 • vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Ändring av kontaktuppgifterna ska utan dröjsmål anmälas till besvärsmyndigheten medan besvären är anhängiga.

Bilagor till besvären

Till besvären ska fogas:

 • det överklagade beslutet jämte besvärsanvisning
 • utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet eller annan utredning om när besvärstiden börjar
 • handlingar som åberopas till stöd för yrkandet, om inte dessa redan tidigare har lämnats till myndigheten.

Ombud ska bifoga fullmakt. Om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat, behöver fullmakt dock inte uppvisas i de situationer som avses i 32 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

Inlämning av besvär

Besvärshandlingarna ska inom besvärstiden lämnas in till den besvärsmyndighet som anges i beslutet. Besvärshandlingarna kan på eget ansvar sändas per post, genom bud eller elektroniskt. Handlingarna ska postas i så god tid att de hinner fram innan pastorsexpeditionen stänger den sista dagen av besvärstiden. Ett elektroniskt meddelande anses ha kommit in till en myndighet när det finns tillgängligt för myndigheten i en mottagaranordning eller ett datasystem på ett sådant sätt att meddelandet kan behandlas.

Rättegångsavgift

Enligt 2 § i lagen om domstolsavgifter (1455/2015) tas en rättegångsavgift ut av den som anför besvär, om inte något annat följer av lagens 5, 7, 8 eller 9 §. Enligt 1 § i justitieministeriets förordning om justering av avgifter enligt 2 § i lagen om domstolsavgifter (1383/2018) är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 260 euro och i marknadsdomstolen 2 050 euro. Behandlingsavgiften vid marknadsdomstolen är emellertid 4 100 euro om värdet av upphandlingen är minst 1 miljoner euro och 6 140 euro om värdet av upphandlingen är minst 10 miljoner euro.

En detaljerad besvärsanvisning bifogas protokollsutdraget.