Hyppää sisältöön

Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkorådet är ett förvaltande och verkställande organ inom Pargas kyrkliga samfällighet. Kyrkorådet leder samfällighetens förvaltning och ekonomi samt bereder ärendena som kyrkofullmäktige skall besluta om. Utöver detta verkställer och övervakar kyrkorådet lagligheten i gemensamma kyrkofullmäktiges beslut.

Vad gäller publicering av detta organs beslut följer vi Kyrkostyrelsens anvisningar i cirkulär nr 26/2023 publicerat 20.6.2023. Här följer ett kort sammandrag:

"För att säkerställa församlingsmedlemmarnas rätt att söka ändring ska protokoll över 
sådana beslut av organ eller tjänsteinnehavare där en församlingsmedlem får begära 
omprövning eller anföra besvär, med tillhörande anvisningar om hur man begär omprövning eller besvärsanvisning, efter justeringen hållas tillgängliga i det allmänna datanätet, 
om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. Till det protokoll som hålls 
framlagt ska fogas anvisningar om hur man begär omprövning eller besvärsanvisning 
(KL 10:23)"

Gemensamma kyrkorådet sammanträdde 6.5.2024

Här följer utdrag ur protokollet över de ärenden där en församlingsmedlem har rätt att begära omprövning.

Du hittar dessa även i pdf format:  HÄR.

Protokollet hålls offentligt tillgängligt på kyrkliga samfällighetens webbplats under tiden 21.5.2024 - 10.6.2024.

Anslagits på kyrkliga samfällighetens webbplats 20.5.2024

Gkr § 51/6.5.2024
VAL AV SPECIALPLANERARE FÖR RENOVERINGEN AV INIÖ KYRKA     

Gemensamma kyrkofullmäktige har godkänt en projektplan för renoveringen av Iniö kyrka i december 2020. I investeringsbudgeten för år 2024 finns upptaget medel för renoveringsplaneringen av kyrkan. 

Uppgiften som planerare för de olika specialområdena konstruktion (RAK), värme, vatten och ventilation (LVI) samt el (S) för renoveringen har upphandlats som ett helhetspris med vissa uppgifter som skilda enhetspris. Upphandlingsannonsen har publicerats på HILMA, annonseringskanalen för offentlig upphandling, under perioden 10.4.2024-30.4.2024. Upphandlingen har publicerats som en nationell upphandlingsannons och genom öppet förfarande. 

Fastighetschefen presenterar de inkomna anbuden och dess innehåll på mötet. 

Enligt gällande reglemente besluter gemensamma kyrkorådet om upphandlingar som överstiger 20 000 €. Gällande upphandlingar upp till 5000 € kan beslut fattas av fastighetschefen och beslut gällande upphandlingar 5 000 - 20 000 € kan fattas av gemensamma kyrkorådets ordförande och fastighetschefen gemensamt.

Barnkonsekvensanalys: Valet av specialplanerare bedöms inte ha några direkta konsekvenser för barn och unga men under planeringens gång behöver denna målgrupp beaktas.

Bilagor: (upphandlingsannons)

Beslutsförslag:    (fastighetschefen)
Gemensamma kyrkorådet tar del av de inkomna anbuden och väljer planerare för de tre specialområdena; konstruktion (RAK), värme, vatten och ventialtion (LVI) samt el (S).

Beslutsförslag som presenterades på mötet:
    
01.    Konstruktionsplanering (RAK)

Beslutsförslag:    (fastighetschefen)
Gemensamma kyrkorådet tar del av de inkomna anbuden och besluter att:

1.    Förkasta följande anbud eftersom de inte fyller kriterierna i anbudsförfrågan:

a.    Shah Oy;
i.    planeraren fyller inte minimikritetrit på planeringserferenhet av minst två sakrala byggnader. 
ii.    intyg över att anbudsgivaren fyller de krav som omfattas av beställarens utredningsskyldighet i lagen om utredningsskyldighet och ansvar har inte uppvisats.
iii.    ersättaren för den ansvariga planeraren fyller inte minimikriteriet på planeringserfarenhet av SKOL2 klass.
iv.    den ansvarige planeraren fyller inte minimikriterit för språkkravet i anbudsförfrågan.
2.    Godkänna HP Insinöörit Oy:s anbud på totalt 12 152,00 € och välja denne till konstruktionsplanerare (RAK) för renoveringen av Iniö kyrka. Anbudet är det med lägsta pris av de anbud som fyller samltiga kriterier i anbudsförfrågan.
3.    Befullmäktiga fastighetschefen att tillsammans med ekonomichefen underteckna konsultavtalet med planeraren. 

02.    LVIA-planerare

Beslutsförslag:    (fastighetschefen)
Gemensamma kyrkorådet tar del av de inkomna anbuden och besluter att:

4.    Förkasta följande anbud eftersom de inte fyller kriterierna i anbudsförfrågan:
a.    LVI-Sasto Oy;
i.    planeraren fyller inte minimikritetrit på planeringserferenhet av minst två sakrala byggnader. 
5.    Godkänna Sitowise Oy:s anbud på totalt 9 900,00 € och välja denne till LVIA-planerare för renoveringen av Iniö kyrka. Anbudet är det med lägsta pris av de anbud som fyller samltiga kriterier i anbudsförfrågan.
6.    Befullmäktiga fastighetschefen att tillsammans med ekonomichefen underteckna konsultavtalet med planeraren. 

03.    Elplanering (S)

Beslutsförslag:    (fastighetschefen)
Gemensamma kyrkorådet tar del av de inkomna anbuden och besluter att:

7.    Förkasta följande anbud eftersom de inte fyller kriterierna i anbudsförfrågan:

a.    FCG Finnish Consulting Group Oy;
i.    planeraren fyller inte minimikritetrit på planeringserferenhet av minst två sakrala byggnader. 
b.    Insinööritoimisto LA Oy;
i.    i anbudet har inte uppgetts någon ersättare för den ansvariga planeraren eller referenser för ersättaren.
ii.    planeraren fyller inte minimikritetrit på planeringserferenhet av minst två sakrala byggnader. 

8.    Godkänna Sähkösuunnittelu Center Oy:s anbud på totalt 10 155,00 € och välja denne till elplanerare (S) för renoveringen av Iniö kyrka. Anbudet är det med lägsta pris av de anbud som fyller samltiga kriterier i anbudsförfrågan.
9.    Befullmäktiga fastighetschefen att tillsammans med ekonomichefen underteckna konsultavtalet med planeraren. 

Beslut:     De nya beslutsförslagens alla punkter 1-9 godkändes

Ändringssökande: I detta beslut kan ändring sökas genom upphandlingsrättelse hos den 
upphandlande enheten eller genom anförandet av besvär till Marknadsomstolen.

Delgivning:    Anbudsgivarna+Iniö sockenförsamling

Gkr § 52/6.5.2024
UTHYRNING AV NYA KOUPO                
Gkr § 116/17.12.2018
Gkr § 80/28.9.2020
Gkr § 69/25.5.2023
Gkr § 36/3.4.2024
--------------------------------------------------------
Gkr § 36/3.4.2024
Det gällande avtalet med Pargas stad för Nya Koupo lägergård gäller till den 1.6.2024. Avtalet innehåller en klausul om att förhandlingar gällande en eventuell förlängning skall inledas minst ett år innan avtalet upphör. Diskussioner kring en eventuell avtalsförlängning har inletts under hösten 2022 och gemensamma kyrkorådet beslöt i maj 2023 förlänga avtalet till den 1.6.2024.

Under våren 2023 har skisser tagits fram där utrymmen för både lägergården och skolan har beaktats. Denna tanke har senare skrinlagts av kostnadsskäl och för att man inte har kunnat hitta något behov för utrymmena efter att ett eventuellt förlängt hyresavtal (5 + 5 år) löpt ut.

Förhandlingarna mellan parterna har fortsatt under hösten och vintern. Vid förhandlingarna har den kyrkliga samfälligheten representerats av ledningsgruppen. Även den tillsatta gruppen för Koupo lägergård har diskuterat ärendet vid flertalet tillfällen och ärendet har även varit upp till diskussion i Samarbetskommissionen.

Det nu framtagna avtalsutkastet bygger på dessa förhandlingar och diskussioner. En förlängning på sammanlagt två år föreslås (1 + 1 år). Tidsbegränsningen bygger på behovet inom de egna församlingarna och byggnadens renoveringsbehov. En större renovering väntar inom de närmaste åren och omfattningen samt behoven behöver klarläggas till det att avtalet upphör.

Beslut om uthyrning av den kyrkliga samfällighetens utrymmen fattas av gemensamma kyrkorådet. Enligt kyrkoordningen skall församlingsråden ges tillfälle att ge ett utlåtande innan beslut fattas då det gäller verksamhetsutrymmen.  
Barnkonsekvensanalys: Beslutet har konsekvenser för barn och unga.

Beslutsförslag:    (fastighetschefen)
Gemensamma kyrkorådet besluter godkänna hyresavtalet med Pargas stad för Koupo lägergård förutsatt att församlingsråden i sina utlåtanden förordar uthyrningen. Gemensamma kyrkorådet begär om församlingsrådens utlåtanden senast den 26.4.2024. Vid eventuell avvikande åsikt tas ärendet upp till ny behandling på gemensamma kyrkorådets nästa möte den 6.5.2024.

Nytt beslutsförslag: (fastighetschefen)
Gemensamma kyrkorådet godkänner principerna i hyresavtalet och ger församlingsråden möjlighet att ge utlåtande i ärendet.
Gemensamma kyrkorådet ber församlingsråden ta ställning till en uthyrning av utrymmena presenterade i alternativet daterat den 3.4.2024. (Denna bifogas protokollet). Gemensamma kyrkorådet ber om församlingsrådens utlåtanden senast den 26.4.2024 för att kunna besluta i ärendet på sitt nästa sammanträde den 6.5.2024.

Beslut:    Det nya beslutsförslaget godkändes 
Ändringssökande: I detta beslut kan ändring inte sökas (KL 12:4)

Delgivning:    Församlingsrådet vid Väståbolands svenska församling + länsi-Turunmaan seurakunnan seurakuntaneuvosto + Pargas stad

--------------------------------------------------------

Gkr § 52/6.5.2024
Församlingsråden har beretts möjlighet att ge utlåtande gällande hyresavtalet för Koupo lägergård i enlighet med gemensamma kyrkorådets beslut §36/3.4.2024.

Församlingsrådet vid Väståbolands svenska församling har lämnat ett utlåtande. Församlingsrådet förordar en uthyrning.

Församlingsrådet vid Länsi-Turunmaan suomalainen seurakunta har inte lämnat något utlåtande.
(Bilaga: hyresavtal, VÅSF utlåtande)
Barnkonsekvensanalys: Beslutet har konsekvenser för barn och unga.

Beslutsförslag:    (fastighetschefen)
Gemensamma kyrkorådet besluter godkänna hyresavtalet med Pargas stad för Koupo lägergård. Hyresavtalet gäller för läsåret 2024/2025 med en option för läsåret 2025/2026. Hyran är 2 470 €/skolvecka, moms. 0%, och omfattar totalt 39 veckor/kalenderår.

Beslut:    Godkändes enligt förslag 
Ändringssökande: I detta beslut kan ändring sökas (KL 12:2)

Delgivning: Församlingsrådet vid Väståbolands svenska församling + Länsi-Turunmaan seurakunnan seurakuntaneuvosto + Pargas stad

Gkr 53/6.5.2024
SINNENAS PARK MARKOMRÅDE
                BILAGA

I budgeten för 2023 fanns upptaget medel för uppgörandet av en plan för området mellan begravningsplatsen och Kyrkgropen i Pargas. Marken på det berörda området ägs av Pargas kyrkliga samfällighet och Pargas stad. 

Området som ägs av den kyrkliga samfälligheten angränsar direkt till begravningsplatsen och är i detaljplanen visat som område för begravningsplats, EH-1. Området är för tillfället delvist igenvuxet och i behov av en uppsnyggning. På denna sida av begravningsplatsen saknas även någon form av inhägnad. En begravningsplats skall enligt kyrkolagen ”omgärdas eller i övrigt avgränsas på ett klart urskiljbart sätt”. Markområdet som ägs av Pargas stad är i detaljplanen visat som parkområde, VP.

Under 2023 togs en första skiss för området fram. Denna skiss har nu utarbetats vidare och den senaste skissen finns bifogad till denna beredning (16.4.2024). 

I dagsläget finns ingen slutlig plan för området och inga reserverade medel för projektet som helhet hos någondera parten. Dessa kommer att tas till behandling då en slutlig plan och tidtabell för projektet utarbetats.

Gemensamma kyrkorådet tar i detta skede endast del av den uppgjorda skissen (16.4.2024) över Sinnenas park.

Pargas stad har genom Euro-Trials nätverket erhållit plantor till perennängen. Provodlingen inleds under detta år på tio olika ställen i Europa. Utgående från provodlingens omfattning och den gällande detaljplanen skulle ca 90 m2 av provodlingen enligt den nu uppgjorda skissen placeras på markområdet som ägs av Pargas kyrkliga samfällighet. Pargas stad har därför i detta skede hört sig för om det är möjligt att förverkliga denna del så att delar av provodlingen placeras på den kyrkliga samfällighetens markområde.

Barnkonsekvensanalys:  Ärendet bedöms ha påverkan på barn och unga.

Bilagor: (Sinnenas park skiss 16.4.2024, skiss över område för provodling)

Beslutsförslag:    (fastighetschefen)
Gemensamma kyrkorådet antecknar den uppgjorda skissen av Sinnenas Park till kännedom och konstaterar att diskussionerna kring parken kan fortsätta.
Gemensamma kyrkorådet besluter även ge Pargas stad rätt att placera provodlingen i enlighet med skissritningen daterad 16.4.2024. För rätten uppbärs ingen avgift och Pargas stad svarar för kostnader gällande förverkligandet och underhållet även till den del perennängen placeras på det markområde som ägs av Pargas kyrkliga samfällighet.
 
Beslut:    Godkändes enligt förslag

Ändringssökande: I detta beslut kan ändring sökas (KL 12:2)
Delgivning:    Pargas stad 

Gkr § 54/6.5.2024
BEGÄRAN OM UTLÅTANDE; SKYDDANDE AV BEGRAVNINGSKAPELLET I PARGAS 
   

Museiverket har tagit fram ett skyddsprogram för skyddandet av begravningskapell i Finland. Förslaget omfattar totalt 24 kapell och ett av de kapell vilka föreslås skyddas i enlighet med kyrkolagen är begravningskapellet i Pargas.

Begravningskapellet i Pargas är planerat av arkitekt Erik Bryggman och färdigställdes år 1930. Kyrkliga byggnader som uppförts före 1917 är direkt skyddade enligt kyrkolagen. Senare byggda kyrkliga byggnader kan Kyrkostyrelsen skydda på eget initiativ eller på initiativ av församlingen, Museiverket eller domkapitlet.

Begravningskapellet är i generalplanen för Pargas centrum upptaget som en ”värdefull byggnad eller byggnadshelhet av riksintresse” och utgör en del av den byggda miljön av riksintresse (RKY) som utgörs av Pargas kyrka och Gamla Malmen.  Vid åtgärder skall ”särskild uppmärksamhet fästas vid att bevara värdefulla byggnader och deras stadsbildsmässiga ställning”. Museimyndigheten skall höras vid betydande ändringar av dessa byggnader och miljöer.

Ett skyddsbeslut i enlighet med kyrkolagen ger fastighetsägaren tillgång till museiverkets rådgivning i samband med renoverings- och ändringsarbeten. Därtill ger ett skyddsbeslut Museiverket möjlighet att söka ändring i myndighetsbeslut som gäller väsentlig ändring, rivning eller ändring av användningsändamålet för byggnaden.  

Ett skyddande av kapellet skulle betyda att man i fortsättningen kan anhålla om byggnadsunderstöd ur den statliga finansiering som beviljas till den evangelisk-lutherska kyrkan. 

Museiverket ber om församlingarnas utlåtanden som en del av beredningen av skyddsprogrammet. Initiativet gällande skyddandet av kapellen inklusive församlingarnas utlåtanden lämnas senare till Kyrkostyrelsen för behandling. Det slutliga beslutet om ett eventuellt skyddande görs av Kyrkostyrelsen.
(Bilaga: Museiverkets begäran om utlåtande med bilagor)
Barnkonsekvensanalys: Beslutet har konsekvenser för barn och unga.

Beslutsförslag:    (fastighetschefen)
Gemensamma kyrkorådet tar del av Museiverkets begäran om utlåtande och konstaterar att man förhåller sig positivt till ett skyddande av begravningskapellet i Pargas.

Beslut:    Godkändes enligt förslag 

Ändringssökande: I detta beslut kan ändring sökas (KL 12:2)

Delgivning:    Museiverket
 

Gkr § 57/6.5.2024
VAL AV ARBETSGRUPP FÖR SOLGÅRDSFONDEN 

Gkr § 8/8.2.2023
--------------------------------------------------------
Solgårdsfonden består av två radhus och ett parhus med totalt 26 hyreslägenheter på Jaktvägen 2 i Pargas. Fonden innehas i sin helhet av Pargas kyrkliga samfällighet och leds av en skilt utsedd direktion. Byggnaderna är i stort behov av renovering och verksamhetsförutsättningarna för fonden har diskuterats under de senaste åren utan att en lösning hittats.

En motion gällande utnämnandet av en arbetsgrupp för Solgårdsfonden har lämnats på gemensamma kyrkofullmäktiges möte i december 2022. I den yrkar man på att en arbetsgrupp med uppdrag att göra en analys av Solgårdsfondens verksamhetsförutsättningar utses. Enligt motionen bör ett åtgärdsförslag hämtas till gemensamma kyrkofullmäktige för beslut under år 2023.
Barnkonsekvensanalys: Beslutet om utnämnandet av arbetsgruppen har inga konsekvenser för barn och unga.

Beslutsförslag:    (fastighetschefen)
Gemensamma kyrkorådet besluter utse en arbetsgrupp för Solgårdsfonden med uppdraget att göra en analys av fondens framtida verksamhetsförutsättningar och baserat på den lägga fram ett åtgärdsförslag för gemensamma kyrkofullmäktige innan utgången av år 2023.

Till medlemmar i arbetsgruppen utses kyrkoherdarna, fastighetschefen, ekonomichefen samt två förtroendevalda. 

Gemensamma kyrkorådet besluter även ge detta beslut som svar på Tina Rosvalls inlämnade motion i ärendet samt skicka beslutet till kännedom åt gemensamma kyrkofullmäktige.

Beslut:    Godkändes enligt förslag. Till arbetsgruppen utsågs kyrkoherdarna, fastighetschefen, ekonomichefen samt Mikael Östman och Jari Tschernij. 

Ändringssökande: I detta beslut kan ändring sökas (KL 24:3)

Delgivning:    De valda medlemmarna i gruppen+Ekonomikontoret+Tina Rosvall+Gemensamma kyrkofullmäktige+Direktionen för Solgårdsfonden
--------------------------------------------------------
Gkr § 57/6.5.2024

Den utnämnda arbetsgruppen har sammanträtt och utarbetat ett förslag gällande Solgårdsfonden. Rapporten som omfattar en kort sammanfattning om Solgårds historia, granskade alternativ och åtgärdsförlag finns i sin helhet bifogad till denna beredning.

Fastighetschefen presenterar på mötet innehållet i arbetsgruppens rapport samt ger en lägesrapport gällande Solgårdsfonden.

Barnkonsekvensanalys: Beslutet har konsekvenser för barn och unga.

Beslutsförslag: (fastighetschefen)
Gemensamma kyrkorådet tar del av arbetsgruppens mellanrapport och antecknar den till kännedom.
Arbetsgruppens mandat föreslås förlängas till 31.12.2024

Behandling:    Kyrkorådet konstaterar att rapporten inte är offentlig

Beslut:     Godkändes enligt förslag

Ändringssökande: I detta beslut kan ändring sökas (KL 12:2)

Delgivning:    Arbetsgruppen+Ekonomikontoret+Tina Rosvall+Gemensamma kyrkofullmäktige+Direktionen för Solgårdsfonden 

Gkr § 58/6.5.2024
FÖRLÄNGNING AV MARKARRENDE PÅ FASTIGHET 445-572-2-0

Gkr § 30/28.3.2022
Gkr § 42/26.4.2023

-------------------------------------------
Gkr § 30/28.3.2022
Gemensamma kyrkorådet har tidigare (Gkr §124/9.12.2020) förlängt avtalen för arrendena på fastighet 445-573-1-20 i Nagu så att de gäller fram till den 31.12.2022. Motiveringen till denna förlängning har varit det pågående arbetet med fastighetsstrategin och att man som en del av strategin tar fram principer för tillvägagångssättet vid förnyandet av arrendeavtal. Fastighetsstrategin är planerad att komma upp till behandling i gemensamma kyrkofullmäktige i april 2022 varefter det torde finnas godkända principer för tillvägagångssättet vid förnyandet av arrendeavtal.

På fastighet 445-572-2-0 finns två arrendetagare vars avtal löper ut i november 2021 och april 2022. För att undvika ett avtalslöst läge kunde man även förlänga dessa avtal enligt samma princip som man tidigare förlängde avtalen på fastighet 445-573-1-20. För förlängningsperioden skulle gälla samma villkor som i de gällande avtalen.

På detta sätt kunde förhandlingar om nya arrendeavtal med samtliga arrendetagare genomföras enligt de principer som finns upptagna i fastighetsstrategin.

Enligt gällande reglemente kan gemensamma kyrkorådet besluta om utarrendering för högst 10 år. För arrendeavtal på längre tid än detta besluter gemensamma kyrkofullmäktige. Arrendeavtal för längre tid än 10 år ska även fastställas av domkapitlet.

(Bilaga: redogörelse över arrendetagare)

Beslutsförslag:    (fastighetschefen)
Gemensamma kyrkorådet besluter förlänga arrendeavtalet med Mikael Sjövall till och med 27.4.2023 och arrendeavtalet med Heidi och Roger Johansson till och med 16.11.2023 enligt villkoren i de nu gällande avtalen.

Arrendetagarna kan anhålla om fortsatt arrende i enlighet med vad som bestäms om detta i fastighetsstrategin genast då denna har godkänts av gemensamma kyrkofullmäktige.

Beslut:    Beslutsförslaget godkändes

Ändringssökande: I detta beslut kan ändring sökas (KL 24:3)

Delgivning:     Mikael Sjövall+Heidi och Roger Johansson+Ekonomikontoret
-------------------------------------------

Gkr § 42/26.4.2023
En värdering av båda arrendeområdena har gjorts av Maekla Oy. Värderaren har besökt arrendeområdena i december 2022 och i värderingsutlåtandet från den 3.1.2023 värderas områdena till 180 000 € (södra området) respektive 200 000 € (norra området).

Fastighetschefen har även besökt platsen och diskuterat med arrendetagarna. Båda har visat intresse för ett förlängt arrendeavtal alternativt inlösen av arrendeområdena. 

För att undvika ett avtalslöst läge kunde man förlänga dessa avtal att gälla enligt samma villkor som i de gällande avtalen.

Enligt gällande reglemente kan gemensamma kyrkorådet besluta om utarrendering för högst 10 år. För arrendeavtal på längre tid än detta besluter gemensamma kyrkofullmäktige. Arrendeavtal för längre tid än 10 år ska även fastställas av domkapitlet.

Beslutsförslag:    (fastighetschefen)
Gemensamma kyrkorådet besluter förlänga arrendeavtalet med Mikael Sjövall till och med 27.4.2024 och arrendeavtalet med Heidi och Roger Johansson till och med 16.11.2024 enligt villkoren i de nu gällande avtalen.

Beslut:    Godkändes enligt förslag

Ändringssökande: I detta beslut kan ändring sökas (KL 24:3)

Delgivning:     Mikael Sjövall +Heidi och Roger Johansson +Ekonomikontoret

-------------------------------------------

Gkr § 58/6.5.2024

Enligt gällande reglemente kan gemensamma kyrkorådet besluta om utarrendering för högst 10 år. För arrendeavtal på längre tid än detta besluter gemensamma kyrkofullmäktige. 

Beslutsförslag:    (fastighetschefen)
Gemensamma kyrkorådet besluter förlänga arrendeavtalet med Mikael Sjövall till och med 27.4.2025 enligt villkoren i det nu gällande avtalet.

Beslut:    Godkändes enligt förslag

Ändringssökande: I detta beslut kan ändring sökas (KL 12:2)

Delgivning:     Mikael Sjövall + Ekonomikontoret
 

ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING OCH BESVÄRSANVISNING

Pargas kyrkliga samfällighet

Gemensamma kyrkorådet             Sammanträdesdatum       Paragraf i protokollet

                                                              6.5.2024                              § 44 – 60

 1. FÖRBUD MOT ATT SÖKA ÄNDRING

Förbud mot att söka ändring vid beredning och verkställighet

Över följande beslut är det enligt 12 kap. 4 § i kyrkolagen (652/2023) inte möjligt att anföra kyrkobesvär och enligt 2 kap. 6 § 2 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) inte möjligt att anföra förvaltningsbesvär, eftersom besluten endast gäller beredning eller verkställighet. Enligt 146 § 2 mom. 1 punkten i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016, upphandlingslagen) får besvär enligt upphandlingslagen inte anföras över ett beslut eller något annat avgörande som enbart gäller beredning av upphandlingsförfarandet. 

Paragrafer i protokollet:  44–50, 55–56, 59–60

Besvärsförbud på grund av rätten att framställa rättelseyrkande

I följande beslut får ändring inte sökas genom besvär eftersom det enligt 12 kap. 1 § 1 mom. i kyrkolagen är möjligt att skriftligt begära omprövning av beslutet:

Paragrafer i protokollet: 52 - 54, 57 - 58

Särskilda bestämmelser om förbud mot att söka ändring

 1. Enligt 73 § i lagen om tjänsteinnehavare i evangelisk-lutherska kyrkan får en tjänsteinnehavare inte genom besvär söka ändring i ett myndighetsbeslut i ett ärende som avses i 2 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal (968/1974) eller föra ärendet till avgörande genom begäran om omprövning eller som förvaltningstvistemål, om tjänsteinnehavaren eller en tjänsteinnehavarförening har rätt att inleda ärendet vid arbetsdomstolen. Det som föreskrivs i detta moment tillämpas endast på en tjänsteinnehavare som är medlem i en tjänsteinnehavarförening som har rätt att inleda ärendet vid arbetsdomstolen, eller i en underförening till en sådan förening. 
 2. Ändring får inte sökas separat genom begäran om omprövning eller kyrkobesvär i beslut som gäller tillfällig avstängning från tjänsteutövning enligt 62 § 4 mom. i tjänsteinnehavarlagen. 
 3. En församlingsmedlem har dock enligt 12 kap. 5 § 1 mom. i kyrkolagen inte rätt att begära omprövning eller anföra besvär i fråga om ett beslut av kyrkorådet eller församlingsrådet, om det gäller diakoni, kristen fostran eller undervisning som riktar sig till någon annan person.  
 4. Enligt 2 kap. 6 § 2 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden får ändring inte sökas genom besvär i ett beslut som gäller endast beredning eller verkställighet av ett ärende. Ändring genom besvär får inte heller sökas i en förvaltningsintern order om att utföra ett uppdrag eller vidta någon annan åtgärd.
 5. Enligt annan lagstiftning får ändring i beslut inte sökas genom besvär.

Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbudet:

Förbud mot att söka ändring i upphandlingsärenden

      Med stöd av 12 kap. 8 § 2 mom. i kyrkolagen får ändring inte sökas genom rättelseyrkande eller kyrkobesvär i ett upphandlingsbeslut, om ärendet hör till marknadsdomstolens behörighet. Ärendet hör till marknadsdomstolens behörighet om upphandlingens värde överstiger det tröskelvärde som anges i 25 § i upphandlingslagen. De nationella tröskelvärdena exklusive mervärdesskatt är

 • 60 000 euro (varor, tjänster och projekttävlingar);
 • 150 000 euro (byggentreprenader),
 • 400 000 euro (de social- och hälsovårdstjänster som avses i 1–4 punkten i bilaga E till upphandlingslagen)
 • 300 000 euro (andra särskilda tjänsteupphandlingar som avses i 5–15 punkten i bilaga E till upphandlingslagen) och
 • 500 000 euro (koncessioner).

Paragrafer i protokollet: 51

 1. ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

Myndighet och tidsfrist för omprövningsbegäran

Den som är missnöjd med följande beslut kan framställa en skriftlig begäran om omprövning.

Myndighet som omprövningsbegäran riktas till och kontaktinformation:

 • Gemensamma kyrkorådet i Pargas kyrkliga samfällighet

Besöksadress:                   Kyrkoesplanaden 3

Postadress:                        Kyrkoesplanaden 3, 21 600 Pargas

E-post:                               pargas-parainen@evl.fi

Paragrafer i protokollet: 52 - 54, 57 - 58

Begäran om omprövning ska framställas inom 14 dagar efter det att parten har fått del av beslutet. Tidsfristen för begäran om omprövning räknas från dagen för delfåendet denna dag undantaget. Om inte annat visas anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet postades, vid den tid mottagningsbeviset visar eller vid den tid som antecknats på ett separat intyg över delfående. Vid elektronisk delgivning anses parten har fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet skickades, om inte något annat visas. En församlingsmedlem anses ha fått del av ett beslut den sjunde dagen efter det att protokollet offentliggjordes i det allmänna datanätet. Om den sista dagen för tiden för omprövningsbegäran är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, kan begäran om omprövning eller besvär inlämnas ännu närmast påföljande vardag.

Omprövningsbegäran kan på eget ansvar skickas per post, genom bud eller elektroniskt. Begäran om omprövning ska vara framme senast den sista dagen för begäran om omprövning inom kansliets öppettid. Ett elektroniskt meddelande anses ha kommit in till en myndighet när det finns tillgängligt för myndigheten i en mottagaranordning eller ett datasystem på ett sådant sätt att meddelandet kan behandlas.

Innehållet i omprövningsbegäran

Av begäran om omprövning ska framgå:

 • namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för behandlingen av ärendet
 • vilket beslut, begäran om omprövning gäller
 • hurdan rättelse som yrkas
 • på vilka grunder rättelse yrkas.
 1. UPPHANDLINGSRÄTTELSE

Inlämning av upphandlingsrättelse

En part som är missnöjd med den upphandlande enhetens beslut eller ett annat avgörande i upphandlingsförfarandet kan framställa en skriftlig upphandlingsrättelse till den upphandlande enheten (132–135 § i upphandlingslagen). Upphandlingsrättelsen ska sändas till den upphandlande enheten.

Upphandlande enhet:      Gemensamma kyrkorådet

Besöksadress:                    Kyrkoesplanaden 3

Postadress:                         Kyrkoesplanaden 3, 21600 Pargas

E-post:                                pargas-parainen@evl.fi

Yrkande på upphandlingsrättelse ska framställas inom 14 dagar efter det att parten har fått del av den upphandlande enhetens beslut eller annat avgörande i upphandlingsförfarandet. Tiden för begäran om omprövning räknas från dagen för delfåendet denna dag undantaget. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att brevet postades, om det inte visas att den har skett senare. Vid elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den dag det elektroniska meddelandet står till mottagarens förfogande i dennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen då meddelandet skickades anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller om en motsvarande omständighet, som har lett till att meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt.

Upphandlingsrättelsen ska vara framme senast den sista dagen för yrkande av rättelse inom kansliets öppettid. Om den sista dagen för tiden för yrkande på rättelse är senast den sista dagen är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, kan begäran om omprövning eller besvär inlämnas ännu närmast påföljande vardag Upphandlingsrättelsen kan på eget ansvar skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

Upphandlingsrättelsens innehåll

Av upphandlingsrättelsen ska framgå:

 • namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för behandlingen av ärendet
 • vilket beslut upphandlingsrättelsen gäller
 • hurdan rättelse som yrkas
 • på vilka grunder rättelse yrkas.

Till upphandlingsrättelsen ska fogas de dokument som åberopas, om inte den upphandlande enheten redan har dessa till sitt förfogande.

 1. BESVÄRSANVISNING
 1. Kyrko- och förvaltningsbesvär

Följande beslut kan överklagas genom skriftliga besvär.

Besvärsmyndighet och kontaktinformation:

Helsingfors förvaltningsdomstol

Besöksadress:                   Banbyggarvägen 5, Helsingfors

Postadress:                        Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors

E-post:                               helsinki.hao@oikeus.fi

Besvär kan även lämnas in via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen

https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kyrkobesvär, paragrafer i protokollet:

Förvaltningsbesvär, paragrafer i protokollet:

Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Beräkning av tiden för sökande av ändring

Besvärstiden räknas från dagen för delfåendet denna dag undantaget. Om inte annat visas anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet postades, vid den tid mottagningsbeviset visar eller vid den tid som antecknats på ett separat intyg över delfående. Vid elektronisk delgivning anses parten har fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet skickades, om inte något annat visas. En församlingsmedlem anses ha fått del av ett beslut den sjunde dagen efter det att protokollet offentliggjordes i det allmänna datanätet. Om den sista dagen för tiden för sökande av ändring är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, kan begäran om omprövning eller besvär inlämnas ännu närmast påföljande vardag.

 1. Besvär hos marknadsdomstolen

Besvär ska lämnas in skriftligen inom 14 dagar från det att anbudssökanden eller anbudsgivaren i fråga delgetts upphandlingsbeslutet jämte besvärsanvisning. Besvärstiden räknas från dagen för delfåendet denna dag undantaget.

Om den upphandlande enheten efter upphandlingsbeslutet har ingått ett upphandlings- eller koncessionsavtal med stöd av 130 § 1 eller 3 punkten i upphandlingslagen utan att iaktta väntetiden, ska besväret anföras inom 30 dagar från det att anbudsgivaren har delgetts beslutet jämte besvärsanvisning.

Besvär hos marknadsdomstolen ska anföras senast inom sex månader från det att upphandlingsbeslutet fattats i det fall att anbudssökanden eller anbudsgivaren har delgetts upphandlingsbeslutet jämte besvärsanvisning och beslutet eller besvärsanvisningen har varit väsentligen bristfälliga.

En anbudssökande eller anbudsgivare anses ha fått del av ett beslut den sjunde dagen efter det att brevet sändes, om det inte visas att delgivningen skett senare. Vid elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den dag det elektroniska meddelandet står till mottagarens förfogande i dennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen då meddelandet skickades anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller om en motsvarande omständighet, som har lett till att meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt.

Den som söker ändring i ett upphandlingsärende ska dessutom skriftligt underrätta den upphandlande enheten om att ärendet förs till marknadsdomstolen. Den upphandlande enheten ska underrättas på den adress enheten uppgett senast när besvären om upphandlingen lämnas till marknadsdomstolen. Den upphandlande enhetens kontaktinformation anges ovan vid informationen om upphandlingsrättelse.

En upphandlande enhets beslut eller annat avgörande i upphandlingsförfarandet som påverkar den anbudssökandes eller anbudsgivarens ställning kan enligt upphandlingslagen överklagas genom besvär hos marknadsdomstolen. Besvär hos marknadsdomstolen kan inte anföras över ett sådant beslut eller annat avgörande av den upphandlande enheten som gäller 1) enbart beredning av ett upphandlingsförfarande, 2) att upphandlingskontraktet inte delas upp i olika delar med stöd av 75 § i upphandlingslagen eller 3) att som grund för valet av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet i enlighet med 93 § i upphandlingslagen används enbart lägsta pris eller kostnader. Ärendet kan föras till marknadsdomstolen om upphandlingens värde överstiger det tröskelvärde som anges i 25 § i upphandlingslagen.

Marknadsdomstolens kontaktinformation

Besvären ska tillställas marknadsdomstolen på adressen:

Postadress:                         Banbyggarvägen 5, 00520 HELSINGFORS

Besöksadress:                    Domstolarnas hus, Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors

Telefonväxel:                      029 56 43300

Fax:                                    029 56 43314

E-postadress:                     markkinaoikeus@oikeus.fi

Besvär kan även lämnas in via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen

https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

 1. BESVÄRENS INNEHÅLL OCH BILAGOR,
  INLÄMNANDE AV BESVÄR OCH RÄTTEGÅNGSAVGIFT

Besvärens innehåll

I besvären ska följande anges:

 • ändringssökandens namn och kontaktinformation
 • postadress och eventuell annan adress till vilken rättegångshandlingarna kan sändas
 • e-postadress, om besvärsmyndighetens beslut kan delges elektroniskt
 • det beslut i vilket ändring söks
 • till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas
 • grunderna för yrkandena
 • vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Ändring av kontaktuppgifterna ska utan dröjsmål anmälas till besvärsmyndigheten medan besvären är anhängiga.

Bilagor till besvären

Till besvären ska fogas:

 • det överklagade beslutet jämte besvärsanvisning
 • utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet eller annan utredning om när besvärstiden börjar
 • handlingar som åberopas till stöd för yrkandet, om inte dessa redan tidigare har lämnats till myndigheten.

Ombud ska bifoga fullmakt. Om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat, behöver fullmakt dock inte uppvisas i de situationer som avses i 32 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

Inlämnande av besvär

Besvärshandlingarna ska inom besvärstiden lämnas in till den besvärsmyndighet som anges i beslutet. Besvärshandlingarna kan på eget ansvar sändas per post, genom bud eller elektroniskt. Handlingarna ska postas i så god tid att de hinner fram innan pastorsexpeditionen stänger den sista dagen av besvärstiden. Om den sista dagen för anhängiggörande är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, kan begäran om omprövning eller handlingarna inlämnas till marknadsdomstolen ännu närmast påföljande vardag. Ett elektroniskt meddelande anses ha kommit in till en myndighet när det finns tillgängligt för myndigheten i en mottagaranordning eller ett datasystem på ett sådant sätt att meddelandet kan behandlas.

Rättegångsavgift

Enligt 2 § i lagen om domstolsavgifter (1455/2015) tas en rättegångsavgift ut av den som anför besvär, om inte något annat följer av lagens 4, 5, 7, 8 eller 9 §. Enligt 1 § i justitieministeriets förordning om justering av avgifter enligt 2 § i lagen om domstolsavgifter (1122/2021) är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 270 euro och i marknadsdomstolen 2 120 euro. Behandlingsavgiften vid marknadsdomstolen är emellertid 4 240 euro om värdet av upphandlingen är minst 1 miljoner euro och 6 350 euro om värdet av upphandlingen är minst 10 miljoner euro. Aktuell information om rättegångsavgifterna finns här: Avgifter - Tuomioistuinlaitos (oikeus.fi).

Gemensamma kyrkorådets medlemmar 2023-2024

 1. Juho Kopperoinen, ordf.

 2. Tina Rosvall, viceordf.

 3. Sanna Autio

 4. Bo Gyllenberg

 5. Tomas Jansén

 6. Tiina Johansson

 7. Heikki Inkari

 8. Raimo Pärssinen

 9. Jari Tschernij

 10. Rea Åkerfelt

 11. Petra Öhman

 12. Mikael Östman

Mandatperioden och medlemsantal


Kyrkorådet tillsätts av kyrkofullmäktige och som ordförande fungerar kyrkoherden. Mandatperioden är 2 år. Kyrkorådet i Pargas kyrkliga samfällighet har utöver ordföranden 11 medlemmar. (7 medlemmar från Väståbolands svenska församling och 4 medlemmar från Länsi-Turunmaan suomalainen seurakunta.)