Hyppää sisältöön

Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkorådet är ett förvaltande och verkställande organ inom Pargas kyrkliga samfällighet. Kyrkorådet leder samfällighetens förvaltning och ekonomi samt bereder ärendena som kyrkofullmäktige skall besluta om. Utöver detta verkställer och övervakar kyrkorådet lagligheten i gemensamma kyrkofullmäktiges beslut.

Vad gäller publicering av detta organs beslut följer vi Kyrkostyrelsens anvisningar i cirkulär nr 26/2023 publicerat 20.6.2023. Här följer ett kort sammandrag:

"För att säkerställa församlingsmedlemmarnas rätt att söka ändring ska protokoll över 
sådana beslut av organ eller tjänsteinnehavare där en församlingsmedlem får begära 
omprövning eller anföra besvär, med tillhörande anvisningar om hur man begär omprövning eller besvärsanvisning, efter justeringen hållas tillgängliga i det allmänna datanätet, 
om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. Till det protokoll som hålls 
framlagt ska fogas anvisningar om hur man begär omprövning eller besvärsanvisning 
(KL 10:23)"

Gemensamma kyrkorådet sammanträdde 4.9.2023

Här följer utdrag ur protokollet över de ärenden där en församlingsmedlem har rätt att begära omprövning.

Protokollet hålls offentligt tillgängligt på kyrkliga samfällighetens webbplats under tiden 18.9.2023 - 9.10.2023.

Anslagits på kyrkliga samfällighetens webbplats 15.9.2023

 

Gkr § 82/4.9.2023
SÄTTA INIÖ PRÄSTGÅRD TILL FÖRSÄLJNING 

En motion gällande Iniö prästgård har lämnats till gemensamma kyrkofullmäktige av Rea Åkerfelt i april 2023. I motionen föreslås att Iniö prästgård avyttras samt att renoveringen av Iniö kyrka inleds. Till motionen finns även bifogat en namnlista med underskrifter av ett drygt 30-tal personer som stöder förslaget.

I fastighetsstrategin för perioden 2022–2026 som har godkänts av gemensamma kyrkofullmäktige i april 2022 tar man även ställning till prästgårdarna som finns på den kyrkliga samfällighetens område. I fastighetsstrategin konstateras att prästgårdarna utgör en grupp av fastigheteter vilka man på sikt avstår ifrån till den del de inte används som verksamhetsutrymme. En av grundprinciperna i fastighetsstrategin säger även att man skall avstå från placeringsfastigheter med liten avkastning eller stor renoveringsskuld. Gällande Iniö prästgård finns i fastighetsstrategin följande skrivning: ”Iniö prästgård avyttras alternativt utreds möjligheterna att flytta funktioner från församlingshemmet till prästgården för att i framtiden fungera som församlingsgård.”

Iniö prästgård är byggd på 1920-talet och utgör en av totalt fem prästgårdar inom Pargas kyrkliga samfällighet. Byggnaden har en stomme i trä. Fasadmaterialen utgörs av brädfodring i trä och vattentak av minerit skivor. Byggnaden har oljeuppvärmning. En tillbyggnad med våtutrymmen har uppförts på 70-talet och den totala ytan är ca 180 m2 fördelat på två våningar (1 vån + vind). 

Prästgården har fungerat som bostad för kyrkoherden i Iniö församling och sedan sammanslagningen 2009 som bostad för kaplanen i Iniö kapellförsamling. I prästgården finns även församlingens pastorskansli. Boendeplikten för tjänsteinnehavaren har upphört i och med sammanslagningen av församlingarna år 2009. Efter att boendeplikten upphört har även prästgårdarnas ställning ändrats och de räknas sedan dess till gruppen för placeringsfastigheter. Sedan hösten 2022 har prästgården i Iniö inte haft någon hyresgäst.

Iniö prästgård ligger på lägenheten 445-671-7-0 och för området finns en gällande generalplan. Området på vilket prästgården ligger är visat som AT-område, område för bycentrum. Vid en försäljning behöver området kring prästgården styckas ut till en egen fastighet. Lämpligt område kunde vara det nuvarande gårdsområdet runt byggnaden nordväst om Iniövägen. Detta område omfattar ca 5600 m2.

Renoveringsskulden för Iniö prästgård har vid uppgörandet av fastighetsstrategin uppskattats till ca 90 000 €. Denna summa omfattar en fasadrenovering och en invändig ytrenovering av byggnaden. Den egentliga renoveringsskulden är antagligen större eftersom man vid uppgörandet av fastighetsstrategin inte beaktat ett eventuellt byte av det nuvarande oljeuppvärmningssystemet.

För att säkerställa ett öppet förfarande kring försäljningen är det ändamålsenligt att sköta försäljningen genom ett öppet anbudsförfarande. 

Motiveringen till försäljningen utgörs av de linjedragningar som görs i fastighetsstrategin för åren 2022–2026 och det initiativ som gjorts i och med motionen. Iniö kapellråd har behandlat frågan gällande en försäljning av prästgården och stöder en eventuell försäljning av prästgården.

I Iniö prästgård finns förutom en bostad även kapellförsamlingens pastorskansli. För pastorskansliet behöver vid en eventuell försäljning hittas ersättande utrymmen. Sådana kunde gå att hitta i församlingshemmet genom en eventuell omdisponering av utrymmena. Vad gäller bostadsdelen påverkar försäljningen möjligheten att då behov finns erbjuda bostad för anställda inom församlingen. Bostad behöver vid en försäljning i fortsättningen hittas på den allmänna bostadsmarknaden. Nämnas bör att det i nuvarande läge inte är frågan om en bostadsförmån utan att anställda betalar hyra i normal ordning även för bostäder som förvaltas av den kyrkliga samfälligheten. 

De ekonomiska konsekvenserna utgörs av uteblivna hyresintäkter motsvarande ca 1 900 €/år, minskade verksamhetskostnader motsvarande ca 8 300 €/år och en minskning av renoveringskulden motsvarande ca 90 000 €. 

Enligt kyrkolagen kan en församling besluta om försäljning, byte eller överlåtelse av fast egendom eller utarrendering för minst 10 år. Om försäljning, byte, överlåtelse eller arrende inte sker genom öppet anbudsförfarande skall en oberoende expert bedöma objektets marknadsvärde eller marknadsmässiga arrendenivå. Beslut inom församlingen i dessa frågor görs enligt den nya kyrkolagen som trätt i kraft 1.7.2023 av gemensamma kyrkofullmäktige. Förfarandet med fastställelse av beslut av domkapitlet och kyrkostyrelsen har upphört genom den nya lagen.

    
Barnkonsekvensanalys: Beslutets påverkan på barn- och unga bedöms vara liten. Iniö prästgård utgör 
ett verksamhetsutrymme till den del det omfattas av kansliutrymmena och dessa är inte meningen upphöra utan endast flyttas till annan plats. Till övriga delar utgör Iniö prästgård en bostad som placeras inom kategorin för placeringsbostäder. Det troliga är även att byggnaden efter en eventuell försäljning kommer att fungera som bostad.

Beslutsförslag:     (fastighetschefen)    
Gemensamma kyrkorådet besluter 
1.    att låta göra en värdering av Iniö prästgård varefter prästgården läggs till försäljning.
2.    att försäljningen görs genom ett öppet anbudsförfarande.
3.    att försäljningsobjektet omfattar själva prästgården, ekonomibyggnaden och markområde på ca 5600 m2 som bryts ut till en egen fastighet.
4.    att anbudsförfarandet skall innehålla villkor om säljarens rätt att godkänna eller förkasta samtliga inkomna anbud.

Gemensamma kyrkorådet konstaterar även att ett försäljningsbeslut behandlas som ett skilt ärende i gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige efter att anbudsförfarandet genomförts. 

Beslut:    Beslutsförslagets alla punkter 1–4 godkändes.
    
Ändringssökande: I detta beslut kan ändring sökas (KL 12:2)

Delgivning:    Väståbolands svenska församling samt Iniö kapellråd

 

Gkr § 84/4.9.2023
JULINSAMLING OCH ANMÄLAN OM SMÅSKALIG INSAMLING
                

Primära ändamålet med julinsamlingen är att stödja mindre bemedlade personer och familjer under julen. Hjälpen ges som köpkort till S-market och Tokmanni, för inköp av mat och förnödenheter. Köpkorten kan inte användas till inköp av alkohol- och tobaksprodukter.

Det sekundära ändamålet är att hjälpa människor i vår närmiljö som har det svårt ekonomiskt. Understöd till en enskild familj är högst 800 euro per år enligt det av Gemensamma kyrkorådet fastställda direktivet.

För detta ändamål kommer ett Pargas kyrkliga samfällighet att göra en ”anmälan om småskalig insamling” (högst 10 000 euro) till polisen.
    
Barnkonsekvensanalys: Beslutet har konsekvenser för barn och unga

Beslutsförslag: (ekonomichefen)    
Gemensamma kyrkorådet beslutar att:
1.    En småskalig julinsamling ordnas
2.    Befullmäktigar ekonomichef Jean-Mikael Öhman att lämna in anmälan till polisen och ansvara för insamlingen
    
Paragrafen justeras genast
    
Beslut:     Beslutsförslaget godkändes samt justerades genast.
    
Ändringssökande: I detta beslut kan ändring sökas (KL 12:2)

Delgivning:    Diakonin, församlingarna samt ekonomikontoret
 

ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING OCH BESVÄRSANVISNING

Pargas kyrkliga samfällighet

Gemensamma kyrkorådet             Sammanträdesdatum       Paragraf i protokollet

                                                              4.9.2023                                § 73 - 86

 1. FÖRBUD MOT ATT SÖKA ÄNDRING

Förbud mot att söka ändring vid beredning och verkställighet

Över följande beslut är det enligt 12 kap. 4 § i kyrkolagen (652/2023) inte möjligt att anföra kyrkobesvär och enligt 2 kap. 6 § 2 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) inte möjligt att anföra förvaltningsbesvär, eftersom besluten endast gäller beredning eller verkställighet. Enligt 146 § 2 mom. 1 punkten i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016, upphandlingslagen) får besvär enligt upphandlingslagen inte anföras över ett beslut eller något annat avgörande som enbart gäller beredning av upphandlingsförfarandet. 

Paragrafer i protokollet:  73–81, 85–86

Besvärsförbud på grund av rätten att framställa rättelseyrkande

I följande beslut får ändring inte sökas genom besvär eftersom det enligt 12 kap. 1 § 1 mom. i kyrkolagen är möjligt att skriftligt begära omprövning av beslutet:

Paragrafer i protokollet: 82–84

Särskilda bestämmelser om förbud mot att söka ändring

 1. Enligt 73 § i lagen om tjänsteinnehavare i evangelisk-lutherska kyrkan får en tjänsteinnehavare inte genom besvär söka ändring i ett myndighetsbeslut i ett ärende som avses i 2 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal (968/1974) eller föra ärendet till avgörande genom begäran om omprövning eller som förvaltningstvistemål, om tjänsteinnehavaren eller en tjänsteinnehavarförening har rätt att inleda ärendet vid arbetsdomstolen. Det som föreskrivs i detta moment tillämpas endast på en tjänsteinnehavare som är medlem i en tjänsteinnehavarförening som har rätt att inleda ärendet vid arbetsdomstolen, eller i en underförening till en sådan förening. 
 2. Ändring får inte sökas separat genom begäran om omprövning eller kyrkobesvär i beslut som gäller tillfällig avstängning från tjänsteutövning enligt 62 § 4 mom. i tjänsteinnehavarlagen. 
 3. En församlingsmedlem har dock enligt 12 kap. 5 § 1 mom. i kyrkolagen inte rätt att begära omprövning eller anföra besvär i fråga om ett beslut av kyrkorådet eller församlingsrådet, om det gäller diakoni, kristen fostran eller undervisning som riktar sig till någon annan person.  
 4. Enligt 2 kap. 6 § 2 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden får ändring inte sökas genom besvär i ett beslut som gäller endast beredning eller verkställighet av ett ärende. Ändring genom besvär får inte heller sökas i en förvaltningsintern order om att utföra ett uppdrag eller vidta någon annan åtgärd.
 5. Enligt annan lagstiftning får ändring i beslut inte sökas genom besvär.

Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbudet:

Förbud mot att söka ändring i upphandlingsärenden

      Med stöd av 12 kap. 8 § 2 mom. i kyrkolagen får ändring inte sökas genom rättelseyrkande eller kyrkobesvär i ett upphandlingsbeslut, om ärendet hör till marknadsdomstolens behörighet. Ärendet hör till marknadsdomstolens behörighet om upphandlingens värde överstiger det tröskelvärde som anges i 25 § i upphandlingslagen. De nationella tröskelvärdena exklusive mervärdesskatt är

 • 60 000 euro (varor, tjänster och projekttävlingar);
 • 150 000 euro (byggentreprenader),
 • 400 000 euro (de social- och hälsovårdstjänster som avses i 1–4 punkten i bilaga E till upphandlingslagen)
 • 300 000 euro (andra särskilda tjänsteupphandlingar som avses i 5–15 punkten i bilaga E till upphandlingslagen) och
 • 500 000 euro (koncessioner).

Paragrafer i protokollet:

 1. ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

Myndighet och tidsfrist för omprövningsbegäran

Den som är missnöjd med följande beslut kan framställa en skriftlig begäran om omprövning.

Myndighet som omprövningsbegäran riktas till och kontaktinformation:

 • Gemensamma kyrkorådet i Pargas kyrkliga samfällighet

Besöksadress:                   Kyrkoesplanaden 3

Postadress:                        Kyrkoesplanaden 3, 21 600 Pargas

E-post:                               pargas-parainen@evl.fi

Paragrafer i protokollet: 82–84

Begäran om omprövning ska framställas inom 14 dagar efter det att parten har fått del av beslutet. Tidsfristen för begäran om omprövning räknas från dagen för delfåendet denna dag undantaget. Om inte annat visas anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet postades, vid den tid mottagningsbeviset visar eller vid den tid som antecknats på ett separat intyg över delfående. Vid elektronisk delgivning anses parten har fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet skickades, om inte något annat visas. En församlingsmedlem anses ha fått del av ett beslut den sjunde dagen efter det att protokollet offentliggjordes i det allmänna datanätet. Om den sista dagen för tiden för omprövningsbegäran är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, kan begäran om omprövning eller besvär inlämnas ännu närmast påföljande vardag.

Omprövningsbegäran kan på eget ansvar skickas per post, genom bud eller elektroniskt. Begäran om omprövning ska vara framme senast den sista dagen för begäran om omprövning inom kansliets öppettid. Ett elektroniskt meddelande anses ha kommit in till en myndighet när det finns tillgängligt för myndigheten i en mottagaranordning eller ett datasystem på ett sådant sätt att meddelandet kan behandlas.

Innehållet i omprövningsbegäran

Av begäran om omprövning ska framgå:

 • namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för behandlingen av ärendet
 • vilket beslut begäran om omprövning gäller
 • hurdan rättelse som yrkas
 • på vilka grunder rättelse yrkas.
 1. UPPHANDLINGSRÄTTELSE

Inlämning av upphandlingsrättelse

En part som är missnöjd med den upphandlande enhetens beslut eller ett annat avgörande i upphandlingsförfarandet kan framställa en skriftlig upphandlingsrättelse till den upphandlande enheten (132–135 § i upphandlingslagen). Upphandlingsrättelsen ska sändas till den upphandlande enheten.

Upphandlande enhet:      Gemensamma kyrkorådet

Besöksadress:                    Kyrkoesplanaden 3

Postadress:                         Kyrkoesplanaden 3, 21600 Pargas

E-post:                                pargas-parainen@evl.fi

Yrkande på upphandlingsrättelse ska framställas inom 14 dagar efter det att parten har fått del av den upphandlande enhetens beslut eller annat avgörande i upphandlingsförfarandet. Tiden för begäran om omprövning räknas från dagen för delfåendet denna dag undantaget. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att brevet postades, om det inte visas att den har skett senare. Vid elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den dag det elektroniska meddelandet står till mottagarens förfogande i dennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen då meddelandet skickades anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller om en motsvarande omständighet, som har lett till att meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt.

Upphandlingsrättelsen ska vara framme senast den sista dagen för yrkande av rättelse inom kansliets öppettid. Om den sista dagen för tiden för yrkande på rättelse är senast den sista dagen är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, kan begäran om omprövning eller besvär inlämnas ännu närmast påföljande vardag Upphandlingsrättelsen kan på eget ansvar skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

Upphandlingsrättelsens innehåll

Av upphandlingsrättelsen ska framgå:

 • namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för behandlingen av ärendet
 • vilket beslut upphandlingsrättelsen gäller
 • hurdan rättelse som yrkas
 • på vilka grunder rättelse yrkas.

Till upphandlingsrättelsen ska fogas de dokument som åberopas, om inte den upphandlande enheten redan har dessa till sitt förfogande.

 1. BESVÄRSANVISNING
 1. Kyrko- och förvaltningsbesvär

Följande beslut kan överklagas genom skriftliga besvär.

Besvärsmyndighet och kontaktinformation:

Helsingfors förvaltningsdomstol

Besöksadress:                   Banbyggarvägen 5, Helsingfors

Postadress:                        Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors

E-post:                               helsinki.hao@oikeus.fi

Besvär kan även lämnas in via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen

https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kyrkobesvär, paragrafer i protokollet:

Förvaltningsbesvär, paragrafer i protokollet:

Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Beräkning av tiden för sökande av ändring

Besvärstiden räknas från dagen för delfåendet denna dag undantaget. Om inte annat visas anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet postades, vid den tid mottagningsbeviset visar eller vid den tid som antecknats på ett separat intyg över delfående. Vid elektronisk delgivning anses parten har fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet skickades, om inte något annat visas. En församlingsmedlem anses ha fått del av ett beslut den sjunde dagen efter det att protokollet offentliggjordes i det allmänna datanätet. Om den sista dagen för tiden för sökande av ändring är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, kan begäran om omprövning eller besvär inlämnas ännu närmast påföljande vardag.

 1. Besvär hos marknadsdomstolen

Besvär ska lämnas in skriftligen inom 14 dagar från det att anbudssökanden eller anbudsgivaren i fråga delgetts upphandlingsbeslutet jämte besvärsanvisning. Besvärstiden räknas från dagen för delfåendet denna dag undantaget.

Om den upphandlande enheten efter upphandlingsbeslutet har ingått ett upphandlings- eller koncessionsavtal med stöd av 130 § 1 eller 3 punkten i upphandlingslagen utan att iaktta väntetiden, ska besväret anföras inom 30 dagar från det att anbudsgivaren har delgetts beslutet jämte besvärsanvisning.

Besvär hos marknadsdomstolen ska anföras senast inom sex månader från det att upphandlingsbeslutet fattats i det fall att anbudssökanden eller anbudsgivaren har delgetts upphandlingsbeslutet jämte besvärsanvisning och beslutet eller besvärsanvisningen har varit väsentligen bristfälliga.

En anbudssökande eller anbudsgivare anses ha fått del av ett beslut den sjunde dagen efter det att brevet sändes, om det inte visas att delgivningen skett senare. Vid elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den dag det elektroniska meddelandet står till mottagarens förfogande i dennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen då meddelandet skickades anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller om en motsvarande omständighet, som har lett till att meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt.

Den som söker ändring i ett upphandlingsärende ska dessutom skriftligt underrätta den upphandlande enheten om att ärendet förs till marknadsdomstolen. Den upphandlande enheten ska underrättas på den adress enheten uppgett senast när besvären om upphandlingen lämnas till marknadsdomstolen. Den upphandlande enhetens kontaktinformation anges ovan vid informationen om upphandlingsrättelse.

En upphandlande enhets beslut eller annat avgörande i upphandlingsförfarandet som påverkar den anbudssökandes eller anbudsgivarens ställning kan enligt upphandlingslagen överklagas genom besvär hos marknadsdomstolen. Besvär hos marknadsdomstolen kan inte anföras över ett sådant beslut eller annat avgörande av den upphandlande enheten som gäller 1) enbart beredning av ett upphandlingsförfarande, 2) att upphandlingskontraktet inte delas upp i olika delar med stöd av 75 § i upphandlingslagen eller 3) att som grund för valet av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet i enlighet med 93 § i upphandlingslagen används enbart lägsta pris eller kostnader. Ärendet kan föras till marknadsdomstolen om upphandlingens värde överstiger det tröskelvärde som anges i 25 § i upphandlingslagen.

Marknadsdomstolens kontaktinformation

Besvären ska tillställas marknadsdomstolen på adressen:

Postadress:                         Banbyggarvägen 5, 00520 HELSINGFORS

Besöksadress:                    Domstolarnas hus, Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors

Telefonväxel:                      029 56 43300

Fax:                                    029 56 43314

E-postadress:                     markkinaoikeus@oikeus.fi

Besvär kan även lämnas in via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen

https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

 1. BESVÄRENS INNEHÅLL OCH BILAGOR,
  INLÄMNANDE AV BESVÄR OCH RÄTTEGÅNGSAVGIFT

Besvärens innehåll

I besvären ska följande anges:

 • ändringssökandens namn och kontaktinformation
 • postadress och eventuell annan adress till vilken rättegångshandlingarna kan sändas
 • e-postadress, om besvärsmyndighetens beslut kan delges elektroniskt
 • det beslut i vilket ändring söks
 • till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas
 • grunderna för yrkandena
 • vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Ändring av kontaktuppgifterna ska utan dröjsmål anmälas till besvärsmyndigheten medan besvären är anhängiga.

Bilagor till besvären

Till besvären ska fogas:

 • det överklagade beslutet jämte besvärsanvisning
 • utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet eller annan utredning om när besvärstiden börjar
 • handlingar som åberopas till stöd för yrkandet, om inte dessa redan tidigare har lämnats till myndigheten.

Ombud ska bifoga fullmakt. Om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat, behöver fullmakt dock inte uppvisas i de situationer som avses i 32 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

Inlämnande av besvär

Besvärshandlingarna ska inom besvärstiden lämnas in till den besvärsmyndighet som anges i beslutet. Besvärshandlingarna kan på eget ansvar sändas per post, genom bud eller elektroniskt. Handlingarna ska postas i så god tid att de hinner fram innan pastorsexpeditionen stänger den sista dagen av besvärstiden. Om den sista dagen för anhänggiggörande är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, kan begäran om omprövning eller handlingarna inlämnas till marknadsdomstolen ännu närmast påföljande vardag. Ett elektroniskt meddelande anses ha kommit in till en myndighet när det finns tillgängligt för myndigheten i en mottagaranordning eller ett datasystem på ett sådant sätt att meddelandet kan behandlas.

Rättegångsavgift

Enligt 2 § i lagen om domstolsavgifter (1455/2015) tas en rättegångsavgift ut av den som anför besvär, om inte något annat följer av lagens 4, 5, 7, 8 eller 9 §. Enligt 1 § i justitieministeriets förordning om justering av avgifter enligt 2 § i lagen om domstolsavgifter (1122/2021) är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 270 euro och i marknadsdomstolen 2 120 euro. Behandlingsavgiften vid marknadsdomstolen är emellertid 4 240 euro om värdet av upphandlingen är minst 1 miljoner euro och 6 350 euro om värdet av upphandlingen är minst 10 miljoner euro. Aktuell information om rättegångsavgifterna finns här: Avgifter - Tuomioistuinlaitos (oikeus.fi).

En detaljerad besvärsanvisning bifogas protokollsutdraget.

Gemensamma kyrkorådets medlemmar 2023-2024

 1. Juho Kopperoinen, ordf.

 2. Tina Rosvall, viceordf.

 3. Sanna Autio

 4. Bo Gyllenberg

 5. Tomas Jansén

 6. Tiina Johansson

 7. Heikki Inkari

 8. Raimo Pärssinen

 9. Jari Tschernij

 10. Rea Åkerfelt

 11. Petra Öhman

 12. Mikael Östman

Mandatperioden och medlemsantal


Kyrkorådet tillsätts av kyrkofullmäktige och som ordförande fungerar kyrkoherden. Mandatperioden är 2 år. Kyrkorådet i Pargas kyrkliga samfällighet har utöver ordföranden 11 medlemmar. (7 medlemmar från Väståbolands svenska församling och 4 medlemmar från Länsi-Turunmaan suomalainen seurakunta.)