Hyppää sisältöön

Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkorådet är ett förvaltande och verkställande organ inom Pargas kyrkliga samfällighet. Kyrkorådet leder samfällighetens förvaltning och ekonomi samt bereder ärendena som kyrkofullmäktige skall besluta om. Utöver detta verkställer och övervakar kyrkorådet lagligheten i gemensamma kyrkofullmäktiges beslut.

Vad gäller publicering av detta organs beslut följer vi Kyrkostyrelsens anvisningar i cirkulär nr 26/2023 publicerat 20.6.2023. Här följer ett kort sammandrag:

"För att säkerställa församlingsmedlemmarnas rätt att söka ändring ska protokoll över 
sådana beslut av organ eller tjänsteinnehavare där en församlingsmedlem får begära 
omprövning eller anföra besvär, med tillhörande anvisningar om hur man begär omprövning eller besvärsanvisning, efter justeringen hållas tillgängliga i det allmänna datanätet, 
om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. Till det protokoll som hålls 
framlagt ska fogas anvisningar om hur man begär omprövning eller besvärsanvisning 
(KL 10:23)"

Gemensamma kyrkorådet sammanträdde 12.2.2024

Här följer utdrag ur protokollet över de ärenden där en församlingsmedlem har rätt att begära omprövning.

Du hittar dessa även i pdf format:  HÄR.

Protokollet hålls offentligt tillgängligt på kyrkliga samfällighetens webbplats under tiden 20.2.2024 - 12.3.2024.

Anslagits på kyrkliga samfällighetens webbplats 19.2.2024

Gkr § 20/12.2.2024
VAL AV HUVUDPLANERARE FÖR RENOVERINGEN AV INIÖ KYRKA     

Gemensamma kyrkofullmäktige har godkänt en projektplan för renoveringen av Iniö kyrka i december 2020. I investeringsbudgeten för år 2024 finns upptaget totalt 70 000 € för renoveringsplaneringen av kyrkan. 

Uppgiften som huvudplanerare för renoveringen har upphandlats som ett helhetspris med vissa uppgifter som skilda enhetspris. Upphandlingsannonsen har publicerats på HILMA, annonseringskanalen för offentlig upphandling, under perioden 15.12.2024-12.1.2024. Upphandlingen har publicerats som en nationell upphandlingsannons och genom öppet förfarande. 

Fastighetschefen presenterar de inkomna anbuden och dess innehåll på mötet. 

Enligt gällande reglemente besluter gemensamma kyrkorådet om upphandlingar som överstiger 20 000 €. Gällande upphandlingar upp till 5000 € kan beslut fattas av fastighetschefen och beslut gällande upphandlingar 5 000 - 20 000 € kan fattas av gemensamma kyrkorådets ordförande och fastighetschefen gemensamt.

Barnkonsekvensanalys: Valet av huvudplanerare bedöms inte ha några direkta konsekvenser för barn och unga men under planeringens gång behöver denna målgrupp beaktas.

(Bilagor: upphandlingsannons)

Beslutsförslag:    (fastighetschefen)
Gemensamma kyrkorådet tar del av anbuden och väljer huvudplanerare för renoveringen av Iniö kyrka.

Fastighetschefen befullmäktigas att underteckna konsultavtalet med huvudplaneraren tillsammans med ekonomichefen.

Behandling:     Innan behandling av denna paragraf meddelade Jari Tshernij att han är anställd på en av arkitektbyråerna som lämnat anbud och därav i sitt tycke jävig i beslutsfrågan. Detta föranledde diskussion. Tomas Janséns förslag om att Jari Tschernij är jävig understöddes av Eeva Bergman och till slut även enhälligt av hela kyrkorådet. Jari Tsherniij lämnade således mötet under behandling av denna paragraf.

Nytt beslutsförslag: (fastighetschefen)
Gemensamma kyrkorådet tar del av de inkomna anbuden och besluter att: 
1.    Förkasta följande anbud eftersom de inte fyller kriterierna i anbudsförfrågan:
a.    UKI Arkkitehdit Oy;
- ersättaren för den ansvariga planeraren fyller inte minimikriteriet på planeringserfarenhet av minst två sakrala byggnader.
b.    Arkkitehtitoimisto Sipinen Oy; 
- fyller inte minimikritetrit på planeringserfarenhet av minst två sakrala byggnader.
- i anbudet har inte uppgetts någon ersättare för den ansvariga planeraren eller referenser för ersättaren.
c.    Kohe Arkkitehdit Oy;
- ersättaren för den ansvariga planeraren fyller inte minimikritetrit på planeringserfarenhet av minst två sakrala byggnader.
d.    Arco Architecture Company Oy;
- ersättaren för den ansvariga planeraren fyller inte minimikritetrit på planeringserfarenhet av minst två sakrala byggnader.
e.    Arkkitehtitoimisto Arkviiri Oy
- ersättaren för den ansvariga planeraren fyller inte minimikritetrit på planeringserfarenhet av minst två sakrala byggnader.
f.    Arkkitehtitoimisto Neva Oy;
- planeraren fyller inte minimikritetrit på planeringserfarenhet av minst två sakrala byggnader. 
g.    FEC Oy;
- intyg över att anbudsgivaren fyller de krav som omfattas av beställarens utredningsskyldighet i lagen om utredningsskyldighet och ansvar har inte uppvisats.
- utredning över att ett internt kvalitetssäkringssystem finns inom företaget har inte uppvisats.
- intyg över tecknad konsultansvarsförsäkring har inte uppvisats.
- anbudet gäller fel planeringsbransch.
2.    Godkänna Saatsi arkkitehdit Oy:s anbud på totalt 34 200,00 € och välja denne till huvudplanerare för renoveringen av Iniö kyrka. Anbudet är det med lägsta pris av de anbud som fyller samtliga kriterier i anbudsförfrågan.
3.    Befullmäktiga fastighetschefen att tillsammans med ekonomichefen underteckna konsultavtalet med huvudplaneraren. 

Beslut:    Det nya beslutsförslagets alla punkter 1-3 godkändes och Saatsi arkkitehdit Oy valdes till huvudplanerare för renoveringen av Iniö kyrka.    

Ändringssökande: I detta beslut kan ändring sökas genom upphandlingsrättelse hos den upphandlande enheten eller genom anförandet av besvär till Marknadsomstolen.

Delgivning:    Anbudsgivarna + Iniö kapellförsamling
 

Gkr § 23/12.2.2024
PRESTATIONSTILLÄGG 2024     KONFIDENTIELL BILAGA
Gkr §28/29.3.2023    
Gkr § 98/15.11.2023

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Gkr §28/29.3.2023

Prestationstilläggssystemet trädde i kraft 1.1.2020 - KyrkTak 2018–2020 § 26. 

Kyrkorådet skall vid uppgörande av budgeten anslå medel för betalande av prestationstillägget. Pargas kyrkliga samfällighet har dock tidigare år beslutat att dela prestationstillägget jämnt mellan alla arbetstagare, förutom högsta ledningen som inte berörs av prestationstillägget.

Kyrkostyrelsen har framfört att de församlingar som delar jämnt, skall ta i bruk det förskrivna systemet.  Kyrkostyrelsen har reviderat sitt system och Pargas kyrkliga samfällighet kommer att ta det i bruk 2023.
Ett nytt system har utarbetats och verkställighetsförhandlingar med huvudavtalsorganisationernas representant och förtroendeperson Janette Lagerroos har hållits under januari till mars. 

Systemet har presenterats för ledningsgruppen och sammarbetskommissionen

Systemet för prestationstillägg presenteras i bilagan ”Prestationstillägg”. Samförstånd mellan arbetsgivaren och huvudavtalsorganisationerna har uppnåtts och detta system kan tas i bruk.

Barnkonsekvensanalys: Beslutet har inga konsekvenser för barn och unga

Beslutsförslag:    (ekonomichefen):     
Gemensamma kyrkorådet för Pargas kyrkliga samfällighet fattar beslut om att börja använda prestationstillägg enligt föreslagna system.

Beslut:    Beslutsförslaget godkändes.

Justering:    Paragrafen justeras omedelbart.

Delgivning:    Personalen

Ändringssökande: I detta beslut kan ändring sökas (KL 24:3)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Gkr § 98/15.11.2023
    
Kyrkorådet skall vid uppgörande av budgeten anslå medel för betalande av prestationstillägget. 
Prestationstillägget delas ut, enligt de principer som Gemensamma kyrkorådet beslutat om (Gkr § 28/29.3.2023). Högsta ledningen berörs inte av prestationstillägget.

Barnkonsekvensanalys: Beslutet har inga konsekvenser för barn och unga

Beslutsförslag:    (ekonomichefen): 
Gemensamma kyrkorådet fastställer att beloppet för prestationstillägget är 19 599,76 euro för år 2024. 

Beslut:    Godkändes enligt förslag

Justering:    Paragrafen justeras omedelbart.

Delgivning:    Personalen

Ändringssökande: I detta beslut kan ändring sökas (KL 12:2)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Gkr § 23/12.2.2024                    KONFIDENTIELL BILAGA
    
Förmännen har utfört utvärdering för prestationstillägget 2024, enligt de principer som Gemensamma kyrkorådet beslutat om (Gkr § 28/29.3.2023). Högsta ledningen berörs inte av prestationstillägget. 

Vid utvärderingen har konstaterats att 19 personer är berättigade till prestationstillägg och att ett prestationstillägg reserveras för säsongsarbetarna. Endast förmannen och den utvärderade har tillgång till själva utvärderingen (KyrkTak).

Totala summan som delas ut är 19 599,76 euro, som är 1,2 % av de budgeterade ordinarielönerna för 2024. Detta innebär att tillägget är 979,99 per person. Prestationstillägget delas ut under 12 månader och är 81,67 per månad.

Barnkonsekvensanalys: Beslutet har inga konsekvenser för barn och unga

(Konfidentiell bilaga: Prestationstillägg 2024)

Beslutsförslag:    (ekonomichefen): 
Gemensamma kyrkorådet godkänner utdelningen av prestationstillägget enligt det utvärderingar som förmännen gjort.

Behandling:    Jim Karlsson lämnade mötet under behandlingen av denna paragraf.

Beslut:    Godkändes enligt förslag

Justering:    Paragrafen justeras omedelbart.

Delgivning:    Ekonomikontoret och personalen

Ändringssökande: I detta beslut kan ändring sökas (KL 12:2)
 

ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING OCH BESVÄRSANVISNING

Pargas kyrkliga samfällighet

Gemensamma kyrkorådet             Sammanträdesdatum       Paragraf i protokollet

                                                              12.2.2024                              § 13 – 25

 1. FÖRBUD MOT ATT SÖKA ÄNDRING

Förbud mot att söka ändring vid beredning och verkställighet

Över följande beslut är det enligt 12 kap. 4 § i kyrkolagen (652/2023) inte möjligt att anföra kyrkobesvär och enligt 2 kap. 6 § 2 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) inte möjligt att anföra förvaltningsbesvär, eftersom besluten endast gäller beredning eller verkställighet. Enligt 146 § 2 mom. 1 punkten i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016, upphandlingslagen) får besvär enligt upphandlingslagen inte anföras över ett beslut eller något annat avgörande som enbart gäller beredning av upphandlingsförfarandet. 

Paragrafer i protokollet:  13–19, 21–22, 24–25

Besvärsförbud på grund av rätten att framställa rättelseyrkande

I följande beslut får ändring inte sökas genom besvär eftersom det enligt 12 kap. 1 § 1 mom. i kyrkolagen är möjligt att skriftligt begära omprövning av beslutet:

Paragrafer i protokollet: 23

Särskilda bestämmelser om förbud mot att söka ändring

 1. Enligt 73 § i lagen om tjänsteinnehavare i evangelisk-lutherska kyrkan får en tjänsteinnehavare inte genom besvär söka ändring i ett myndighetsbeslut i ett ärende som avses i 2 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal (968/1974) eller föra ärendet till avgörande genom begäran om omprövning eller som förvaltningstvistemål, om tjänsteinnehavaren eller en tjänsteinnehavarförening har rätt att inleda ärendet vid arbetsdomstolen. Det som föreskrivs i detta moment tillämpas endast på en tjänsteinnehavare som är medlem i en tjänsteinnehavarförening som har rätt att inleda ärendet vid arbetsdomstolen, eller i en underförening till en sådan förening. 
 2. Ändring får inte sökas separat genom begäran om omprövning eller kyrkobesvär i beslut som gäller tillfällig avstängning från tjänsteutövning enligt 62 § 4 mom. i tjänsteinnehavarlagen. 
 3. En församlingsmedlem har dock enligt 12 kap. 5 § 1 mom. i kyrkolagen inte rätt att begära omprövning eller anföra besvär i fråga om ett beslut av kyrkorådet eller församlingsrådet, om det gäller diakoni, kristen fostran eller undervisning som riktar sig till någon annan person.  
 4. Enligt 2 kap. 6 § 2 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden får ändring inte sökas genom besvär i ett beslut som gäller endast beredning eller verkställighet av ett ärende. Ändring genom besvär får inte heller sökas i en förvaltningsintern order om att utföra ett uppdrag eller vidta någon annan åtgärd.
 5. Enligt annan lagstiftning får ändring i beslut inte sökas genom besvär.

Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbudet:

Förbud mot att söka ändring i upphandlingsärenden

      Med stöd av 12 kap. 8 § 2 mom. i kyrkolagen får ändring inte sökas genom rättelseyrkande eller kyrkobesvär i ett upphandlingsbeslut, om ärendet hör till marknadsdomstolens behörighet. Ärendet hör till marknadsdomstolens behörighet om upphandlingens värde överstiger det tröskelvärde som anges i 25 § i upphandlingslagen. De nationella tröskelvärdena exklusive mervärdesskatt är

 • 60 000 euro (varor, tjänster och projekttävlingar);
 • 150 000 euro (byggentreprenader),
 • 400 000 euro (de social- och hälsovårdstjänster som avses i 1–4 punkten i bilaga E till upphandlingslagen)
 • 300 000 euro (andra särskilda tjänsteupphandlingar som avses i 5–15 punkten i bilaga E till upphandlingslagen) och
 • 500 000 euro (koncessioner).

Paragrafer i protokollet: 20

 1. ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

Myndighet och tidsfrist för omprövningsbegäran

Den som är missnöjd med följande beslut kan framställa en skriftlig begäran om omprövning.

Myndighet som omprövningsbegäran riktas till och kontaktinformation:

 • Gemensamma kyrkorådet i Pargas kyrkliga samfällighet

Besöksadress:                   Kyrkoesplanaden 3

Postadress:                        Kyrkoesplanaden 3, 21 600 Pargas

E-post:                               pargas-parainen@evl.fi

Paragrafer i protokollet: 23

Begäran om omprövning ska framställas inom 14 dagar efter det att parten har fått del av beslutet. Tidsfristen för begäran om omprövning räknas från dagen för delfåendet denna dag undantaget. Om inte annat visas anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet postades, vid den tid mottagningsbeviset visar eller vid den tid som antecknats på ett separat intyg över delfående. Vid elektronisk delgivning anses parten har fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet skickades, om inte något annat visas. En församlingsmedlem anses ha fått del av ett beslut den sjunde dagen efter det att protokollet offentliggjordes i det allmänna datanätet. Om den sista dagen för tiden för omprövningsbegäran är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, kan begäran om omprövning eller besvär inlämnas ännu närmast påföljande vardag.

Omprövningsbegäran kan på eget ansvar skickas per post, genom bud eller elektroniskt. Begäran om omprövning ska vara framme senast den sista dagen för begäran om omprövning inom kansliets öppettid. Ett elektroniskt meddelande anses ha kommit in till en myndighet när det finns tillgängligt för myndigheten i en mottagaranordning eller ett datasystem på ett sådant sätt att meddelandet kan behandlas.

Innehållet i omprövningsbegäran

Av begäran om omprövning ska framgå:

 • namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för behandlingen av ärendet
 • vilket beslut, begäran om omprövning gäller
 • hurdan rättelse som yrkas
 • på vilka grunder rättelse yrkas.
 1. UPPHANDLINGSRÄTTELSE

Inlämning av upphandlingsrättelse

En part som är missnöjd med den upphandlande enhetens beslut eller ett annat avgörande i upphandlingsförfarandet kan framställa en skriftlig upphandlingsrättelse till den upphandlande enheten (132–135 § i upphandlingslagen). Upphandlingsrättelsen ska sändas till den upphandlande enheten.

Upphandlande enhet:      Gemensamma kyrkorådet

Besöksadress:                    Kyrkoesplanaden 3

Postadress:                         Kyrkoesplanaden 3, 21600 Pargas

E-post:                                pargas-parainen@evl.fi

Yrkande på upphandlingsrättelse ska framställas inom 14 dagar efter det att parten har fått del av den upphandlande enhetens beslut eller annat avgörande i upphandlingsförfarandet. Tiden för begäran om omprövning räknas från dagen för delfåendet denna dag undantaget. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att brevet postades, om det inte visas att den har skett senare. Vid elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den dag det elektroniska meddelandet står till mottagarens förfogande i dennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen då meddelandet skickades anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller om en motsvarande omständighet, som har lett till att meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt.

Upphandlingsrättelsen ska vara framme senast den sista dagen för yrkande av rättelse inom kansliets öppettid. Om den sista dagen för tiden för yrkande på rättelse är senast den sista dagen är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, kan begäran om omprövning eller besvär inlämnas ännu närmast påföljande vardag Upphandlingsrättelsen kan på eget ansvar skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

Upphandlingsrättelsens innehåll

Av upphandlingsrättelsen ska framgå:

 • namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för behandlingen av ärendet
 • vilket beslut upphandlingsrättelsen gäller
 • hurdan rättelse som yrkas
 • på vilka grunder rättelse yrkas.

Till upphandlingsrättelsen ska fogas de dokument som åberopas, om inte den upphandlande enheten redan har dessa till sitt förfogande.

 1. BESVÄRSANVISNING
 1. Kyrko- och förvaltningsbesvär

Följande beslut kan överklagas genom skriftliga besvär.

Besvärsmyndighet och kontaktinformation:

Helsingfors förvaltningsdomstol

Besöksadress:                   Banbyggarvägen 5, Helsingfors

Postadress:                        Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors

E-post:                               helsinki.hao@oikeus.fi

Besvär kan även lämnas in via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen

https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kyrkobesvär, paragrafer i protokollet:

Förvaltningsbesvär, paragrafer i protokollet:

Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Beräkning av tiden för sökande av ändring

Besvärstiden räknas från dagen för delfåendet denna dag undantaget. Om inte annat visas anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet postades, vid den tid mottagningsbeviset visar eller vid den tid som antecknats på ett separat intyg över delfående. Vid elektronisk delgivning anses parten har fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet skickades, om inte något annat visas. En församlingsmedlem anses ha fått del av ett beslut den sjunde dagen efter det att protokollet offentliggjordes i det allmänna datanätet. Om den sista dagen för tiden för sökande av ändring är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, kan begäran om omprövning eller besvär inlämnas ännu närmast påföljande vardag.

 1. Besvär hos marknadsdomstolen

Besvär ska lämnas in skriftligen inom 14 dagar från det att anbudssökanden eller anbudsgivaren i fråga delgetts upphandlingsbeslutet jämte besvärsanvisning. Besvärstiden räknas från dagen för delfåendet denna dag undantaget.

Om den upphandlande enheten efter upphandlingsbeslutet har ingått ett upphandlings- eller koncessionsavtal med stöd av 130 § 1 eller 3 punkten i upphandlingslagen utan att iaktta väntetiden, ska besväret anföras inom 30 dagar från det att anbudsgivaren har delgetts beslutet jämte besvärsanvisning.

Besvär hos marknadsdomstolen ska anföras senast inom sex månader från det att upphandlingsbeslutet fattats i det fall att anbudssökanden eller anbudsgivaren har delgetts upphandlingsbeslutet jämte besvärsanvisning och beslutet eller besvärsanvisningen har varit väsentligen bristfälliga.

En anbudssökande eller anbudsgivare anses ha fått del av ett beslut den sjunde dagen efter det att brevet sändes, om det inte visas att delgivningen skett senare. Vid elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den dag det elektroniska meddelandet står till mottagarens förfogande i dennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen då meddelandet skickades anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller om en motsvarande omständighet, som har lett till att meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt.

Den som söker ändring i ett upphandlingsärende ska dessutom skriftligt underrätta den upphandlande enheten om att ärendet förs till marknadsdomstolen. Den upphandlande enheten ska underrättas på den adress enheten uppgett senast när besvären om upphandlingen lämnas till marknadsdomstolen. Den upphandlande enhetens kontaktinformation anges ovan vid informationen om upphandlingsrättelse.

En upphandlande enhets beslut eller annat avgörande i upphandlingsförfarandet som påverkar den anbudssökandes eller anbudsgivarens ställning kan enligt upphandlingslagen överklagas genom besvär hos marknadsdomstolen. Besvär hos marknadsdomstolen kan inte anföras över ett sådant beslut eller annat avgörande av den upphandlande enheten som gäller 1) enbart beredning av ett upphandlingsförfarande, 2) att upphandlingskontraktet inte delas upp i olika delar med stöd av 75 § i upphandlingslagen eller 3) att som grund för valet av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet i enlighet med 93 § i upphandlingslagen används enbart lägsta pris eller kostnader. Ärendet kan föras till marknadsdomstolen om upphandlingens värde överstiger det tröskelvärde som anges i 25 § i upphandlingslagen.

Marknadsdomstolens kontaktinformation

Besvären ska tillställas marknadsdomstolen på adressen:

Postadress:                         Banbyggarvägen 5, 00520 HELSINGFORS

Besöksadress:                    Domstolarnas hus, Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors

Telefonväxel:                      029 56 43300

Fax:                                    029 56 43314

E-postadress:                     markkinaoikeus@oikeus.fi

Besvär kan även lämnas in via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen

https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

 1. BESVÄRENS INNEHÅLL OCH BILAGOR,
  INLÄMNANDE AV BESVÄR OCH RÄTTEGÅNGSAVGIFT

Besvärens innehåll

I besvären ska följande anges:

 • ändringssökandens namn och kontaktinformation
 • postadress och eventuell annan adress till vilken rättegångshandlingarna kan sändas
 • e-postadress, om besvärsmyndighetens beslut kan delges elektroniskt
 • det beslut i vilket ändring söks
 • till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas
 • grunderna för yrkandena
 • vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Ändring av kontaktuppgifterna ska utan dröjsmål anmälas till besvärsmyndigheten medan besvären är anhängiga.

Bilagor till besvären

Till besvären ska fogas:

 • det överklagade beslutet jämte besvärsanvisning
 • utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet eller annan utredning om när besvärstiden börjar
 • handlingar som åberopas till stöd för yrkandet, om inte dessa redan tidigare har lämnats till myndigheten.

Ombud ska bifoga fullmakt. Om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat, behöver fullmakt dock inte uppvisas i de situationer som avses i 32 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

Inlämnande av besvär

Besvärshandlingarna ska inom besvärstiden lämnas in till den besvärsmyndighet som anges i beslutet. Besvärshandlingarna kan på eget ansvar sändas per post, genom bud eller elektroniskt. Handlingarna ska postas i så god tid att de hinner fram innan pastorsexpeditionen stänger den sista dagen av besvärstiden. Om den sista dagen för anhängiggörande är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, kan begäran om omprövning eller handlingarna inlämnas till marknadsdomstolen ännu närmast påföljande vardag. Ett elektroniskt meddelande anses ha kommit in till en myndighet när det finns tillgängligt för myndigheten i en mottagaranordning eller ett datasystem på ett sådant sätt att meddelandet kan behandlas.

Rättegångsavgift

Enligt 2 § i lagen om domstolsavgifter (1455/2015) tas en rättegångsavgift ut av den som anför besvär, om inte något annat följer av lagens 4, 5, 7, 8 eller 9 §. Enligt 1 § i justitieministeriets förordning om justering av avgifter enligt 2 § i lagen om domstolsavgifter (1122/2021) är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 270 euro och i marknadsdomstolen 2 120 euro. Behandlingsavgiften vid marknadsdomstolen är emellertid 4 240 euro om värdet av upphandlingen är minst 1 miljoner euro och 6 350 euro om värdet av upphandlingen är minst 10 miljoner euro. Aktuell information om rättegångsavgifterna finns här: Avgifter - Tuomioistuinlaitos (oikeus.fi).

Gemensamma kyrkorådet sammanträdde 17.1.2024

Här följer utdrag ur protokollet över de ärenden där en församlingsmedlem har rätt att begära omprövning.

Du hittar dessa även i pdf format:  HÄR.

Protokollet hålls offentligt tillgängligt på kyrkliga samfällighetens webbplats under tiden 5.2.2024 - 26.2.2024.

Anslagits på kyrkliga samfällighetens webbplats 2.2.2024

Gkr § 10/17.1.2024
ARBETSGRUPP FÖR RENOVERINGEN AV INIÖ KYRKA            


Eftersom arbetsgruppen för Iniö kyrkas renovering har utsetts under föregående valperiod och då det även skett personaländringar efter att arbetsgruppen utsetts kunde det vara ändamålsenligt att förnya arbetsgruppens mandat.

Arbetsgruppens sammansättning föreslås vara liknande den tidigare med undantaget av att medlemmarna utses utgående från sin befattning eller tjänst. Representanterna för kantorerna och sockenförsamlingen väljs av församlingsrådet vid Väståbolands svenska församling.
Barnkonsekvensanalys: Beslutet har inga konsekvenser för barn och unga.

Beslutsförslag:    (fastighetschefen)
Gemensamma kyrkorådet utser en arbetsgrupp för kyrkorenoveringen bestående av: ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige, vice ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige, ordförande för gemensamma kyrkorådet, kyrkoherden för Väståbolands svenska församling, kaplanen för sockenförsamlingen, en representant för kantorerna, fastighetschefen och en representant från sockenförsamlingen.

Nytt beslutsförslag: (fastighetschefen)
Gemensamma kyrkorådet utser en arbetsgrupp för kyrkorenoveringen bestående av: ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige, vice ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige, kyrkoherden för Länsi-Turunmaan suomalainen seurakunta, kyrkoherden för Väståbolands svenska församling, fastighetschefen och två representanter från sockenförsamlingen.

Beslut:    Det nya beslutsförslaget godkändes.

Delgivning:    Arbetsgruppens medlemmar, Ekonomikontoret, Församlingsrådet vid Väståbolands svenska församling samt Iniö sockenförsamling
        
Ändringssökande: I detta beslut kan ändring sökas (KL 12:2)
 

ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING OCH BESVÄRSANVISNING

Pargas kyrkliga samfällighet

Gemensamma kyrkorådet             Sammanträdesdatum       Paragraf i protokollet

                                                              17.1.2024                   § 1 - 8 + 10 - 12

 1. FÖRBUD MOT ATT SÖKA ÄNDRING

Förbud mot att söka ändring vid beredning och verkställighet

Över följande beslut är det enligt 12 kap. 4 § i kyrkolagen (652/2023) inte möjligt att anföra kyrkobesvär och enligt 2 kap. 6 § 2 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) inte möjligt att anföra förvaltningsbesvär, eftersom besluten endast gäller beredning eller verkställighet. Enligt 146 § 2 mom. 1 punkten i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016, upphandlingslagen) får besvär enligt upphandlingslagen inte anföras över ett beslut eller något annat avgörande som enbart gäller beredning av upphandlingsförfarandet. 

Paragrafer i protokollet:  1–8, 11–12

Besvärsförbud på grund av rätten att framställa rättelseyrkande

I följande beslut får ändring inte sökas genom besvär eftersom det enligt 12 kap. 1 § 1 mom. i kyrkolagen är möjligt att skriftligt begära omprövning av beslutet:

Paragrafer i protokollet: 10

Särskilda bestämmelser om förbud mot att söka ändring

 1. Enligt 73 § i lagen om tjänsteinnehavare i evangelisk-lutherska kyrkan får en tjänsteinnehavare inte genom besvär söka ändring i ett myndighetsbeslut i ett ärende som avses i 2 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal (968/1974) eller föra ärendet till avgörande genom begäran om omprövning eller som förvaltningstvistemål, om tjänsteinnehavaren eller en tjänsteinnehavarförening har rätt att inleda ärendet vid arbetsdomstolen. Det som föreskrivs i detta moment tillämpas endast på en tjänsteinnehavare som är medlem i en tjänsteinnehavarförening som har rätt att inleda ärendet vid arbetsdomstolen, eller i en underförening till en sådan förening. 
 2. Ändring får inte sökas separat genom begäran om omprövning eller kyrkobesvär i beslut som gäller tillfällig avstängning från tjänsteutövning enligt 62 § 4 mom. i tjänsteinnehavarlagen. 
 3. En församlingsmedlem har dock enligt 12 kap. 5 § 1 mom. i kyrkolagen inte rätt att begära omprövning eller anföra besvär i fråga om ett beslut av kyrkorådet eller församlingsrådet, om det gäller diakoni, kristen fostran eller undervisning som riktar sig till någon annan person.  
 4. Enligt 2 kap. 6 § 2 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden får ändring inte sökas genom besvär i ett beslut som gäller endast beredning eller verkställighet av ett ärende. Ändring genom besvär får inte heller sökas i en förvaltningsintern order om att utföra ett uppdrag eller vidta någon annan åtgärd.
 5. Enligt annan lagstiftning får ändring i beslut inte sökas genom besvär.

Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbudet:

Förbud mot att söka ändring i upphandlingsärenden

      Med stöd av 12 kap. 8 § 2 mom. i kyrkolagen får ändring inte sökas genom rättelseyrkande eller kyrkobesvär i ett upphandlingsbeslut, om ärendet hör till marknadsdomstolens behörighet. Ärendet hör till marknadsdomstolens behörighet om upphandlingens värde överstiger det tröskelvärde som anges i 25 § i upphandlingslagen. De nationella tröskelvärdena exklusive mervärdesskatt är

 • 60 000 euro (varor, tjänster och projekttävlingar);
 • 150 000 euro (byggentreprenader),
 • 400 000 euro (de social- och hälsovårdstjänster som avses i 1–4 punkten i bilaga E till upphandlingslagen)
 • 300 000 euro (andra särskilda tjänsteupphandlingar som avses i 5–15 punkten i bilaga E till upphandlingslagen) och
 • 500 000 euro (koncessioner).

Paragrafer i protokollet:

 1. ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

Myndighet och tidsfrist för omprövningsbegäran

Den som är missnöjd med följande beslut kan framställa en skriftlig begäran om omprövning.

Myndighet som omprövningsbegäran riktas till och kontaktinformation:

 • Gemensamma kyrkorådet i Pargas kyrkliga samfällighet

Besöksadress:                   Kyrkoesplanaden 3

Postadress:                        Kyrkoesplanaden 3, 21 600 Pargas

E-post:                               pargas-parainen@evl.fi

Paragrafer i protokollet: 10

Begäran om omprövning ska framställas inom 14 dagar efter det att parten har fått del av beslutet. Tidsfristen för begäran om omprövning räknas från dagen för delfåendet denna dag undantaget. Om inte annat visas anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet postades, vid den tid mottagningsbeviset visar eller vid den tid som antecknats på ett separat intyg över delfående. Vid elektronisk delgivning anses parten har fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet skickades, om inte något annat visas. En församlingsmedlem anses ha fått del av ett beslut den sjunde dagen efter det att protokollet offentliggjordes i det allmänna datanätet. Om den sista dagen för tiden för omprövningsbegäran är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, kan begäran om omprövning eller besvär inlämnas ännu närmast påföljande vardag.

Omprövningsbegäran kan på eget ansvar skickas per post, genom bud eller elektroniskt. Begäran om omprövning ska vara framme senast den sista dagen för begäran om omprövning inom kansliets öppettid. Ett elektroniskt meddelande anses ha kommit in till en myndighet när det finns tillgängligt för myndigheten i en mottagaranordning eller ett datasystem på ett sådant sätt att meddelandet kan behandlas.

Innehållet i omprövningsbegäran

Av begäran om omprövning ska framgå:

 • namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för behandlingen av ärendet
 • vilket beslut, begäran om omprövning gäller
 • hurdan rättelse som yrkas
 • på vilka grunder rättelse yrkas.
 1. UPPHANDLINGSRÄTTELSE

Inlämning av upphandlingsrättelse

En part som är missnöjd med den upphandlande enhetens beslut eller ett annat avgörande i upphandlingsförfarandet kan framställa en skriftlig upphandlingsrättelse till den upphandlande enheten (132–135 § i upphandlingslagen). Upphandlingsrättelsen ska sändas till den upphandlande enheten.

Upphandlande enhet:      Gemensamma kyrkorådet

Besöksadress:                    Kyrkoesplanaden 3

Postadress:                         Kyrkoesplanaden 3, 21600 Pargas

E-post:                                pargas-parainen@evl.fi

Yrkande på upphandlingsrättelse ska framställas inom 14 dagar efter det att parten har fått del av den upphandlande enhetens beslut eller annat avgörande i upphandlingsförfarandet. Tiden för begäran om omprövning räknas från dagen för delfåendet denna dag undantaget. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att brevet postades, om det inte visas att den har skett senare. Vid elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den dag det elektroniska meddelandet står till mottagarens förfogande i dennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen då meddelandet skickades anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller om en motsvarande omständighet, som har lett till att meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt.

Upphandlingsrättelsen ska vara framme senast den sista dagen för yrkande av rättelse inom kansliets öppettid. Om den sista dagen för tiden för yrkande på rättelse är senast den sista dagen är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, kan begäran om omprövning eller besvär inlämnas ännu närmast påföljande vardag Upphandlingsrättelsen kan på eget ansvar skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

Upphandlingsrättelsens innehåll

Av upphandlingsrättelsen ska framgå:

 • namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för behandlingen av ärendet
 • vilket beslut upphandlingsrättelsen gäller
 • hurdan rättelse som yrkas
 • på vilka grunder rättelse yrkas.

Till upphandlingsrättelsen ska fogas de dokument som åberopas, om inte den upphandlande enheten redan har dessa till sitt förfogande.

 1. BESVÄRSANVISNING
 1. Kyrko- och förvaltningsbesvär

Följande beslut kan överklagas genom skriftliga besvär.

Besvärsmyndighet och kontaktinformation:

Helsingfors förvaltningsdomstol

Besöksadress:                   Banbyggarvägen 5, Helsingfors

Postadress:                        Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors

E-post:                               helsinki.hao@oikeus.fi

Besvär kan även lämnas in via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen

https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kyrkobesvär, paragrafer i protokollet:

Förvaltningsbesvär, paragrafer i protokollet:

Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Beräkning av tiden för sökande av ändring

Besvärstiden räknas från dagen för delfåendet denna dag undantaget. Om inte annat visas anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet postades, vid den tid mottagningsbeviset visar eller vid den tid som antecknats på ett separat intyg över delfående. Vid elektronisk delgivning anses parten har fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet skickades, om inte något annat visas. En församlingsmedlem anses ha fått del av ett beslut den sjunde dagen efter det att protokollet offentliggjordes i det allmänna datanätet. Om den sista dagen för tiden för sökande av ändring är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, kan begäran om omprövning eller besvär inlämnas ännu närmast påföljande vardag.

 1. Besvär hos marknadsdomstolen

Besvär ska lämnas in skriftligen inom 14 dagar från det att anbudssökanden eller anbudsgivaren i fråga delgetts upphandlingsbeslutet jämte besvärsanvisning. Besvärstiden räknas från dagen för delfåendet denna dag undantaget.

Om den upphandlande enheten efter upphandlingsbeslutet har ingått ett upphandlings- eller koncessionsavtal med stöd av 130 § 1 eller 3 punkten i upphandlingslagen utan att iaktta väntetiden, ska besväret anföras inom 30 dagar från det att anbudsgivaren har delgetts beslutet jämte besvärsanvisning.

Besvär hos marknadsdomstolen ska anföras senast inom sex månader från det att upphandlingsbeslutet fattats i det fall att anbudssökanden eller anbudsgivaren har delgetts upphandlingsbeslutet jämte besvärsanvisning och beslutet eller besvärsanvisningen har varit väsentligen bristfälliga.

En anbudssökande eller anbudsgivare anses ha fått del av ett beslut den sjunde dagen efter det att brevet sändes, om det inte visas att delgivningen skett senare. Vid elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den dag det elektroniska meddelandet står till mottagarens förfogande i dennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen då meddelandet skickades anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller om en motsvarande omständighet, som har lett till att meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt.

Den som söker ändring i ett upphandlingsärende ska dessutom skriftligt underrätta den upphandlande enheten om att ärendet förs till marknadsdomstolen. Den upphandlande enheten ska underrättas på den adress enheten uppgett senast när besvären om upphandlingen lämnas till marknadsdomstolen. Den upphandlande enhetens kontaktinformation anges ovan vid informationen om upphandlingsrättelse.

En upphandlande enhets beslut eller annat avgörande i upphandlingsförfarandet som påverkar den anbudssökandes eller anbudsgivarens ställning kan enligt upphandlingslagen överklagas genom besvär hos marknadsdomstolen. Besvär hos marknadsdomstolen kan inte anföras över ett sådant beslut eller annat avgörande av den upphandlande enheten som gäller 1) enbart beredning av ett upphandlingsförfarande, 2) att upphandlingskontraktet inte delas upp i olika delar med stöd av 75 § i upphandlingslagen eller 3) att som grund för valet av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet i enlighet med 93 § i upphandlingslagen används enbart lägsta pris eller kostnader. Ärendet kan föras till marknadsdomstolen om upphandlingens värde överstiger det tröskelvärde som anges i 25 § i upphandlingslagen.

Marknadsdomstolens kontaktinformation

Besvären ska tillställas marknadsdomstolen på adressen:

Postadress:                         Banbyggarvägen 5, 00520 HELSINGFORS

Besöksadress:                    Domstolarnas hus, Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors

Telefonväxel:                      029 56 43300

Fax:                                    029 56 43314

E-postadress:                     markkinaoikeus@oikeus.fi

Besvär kan även lämnas in via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen

https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

 1. BESVÄRENS INNEHÅLL OCH BILAGOR,
  INLÄMNANDE AV BESVÄR OCH RÄTTEGÅNGSAVGIFT

Besvärens innehåll

I besvären ska följande anges:

 • ändringssökandens namn och kontaktinformation
 • postadress och eventuell annan adress till vilken rättegångshandlingarna kan sändas
 • e-postadress, om besvärsmyndighetens beslut kan delges elektroniskt
 • det beslut i vilket ändring söks
 • till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas
 • grunderna för yrkandena
 • vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Ändring av kontaktuppgifterna ska utan dröjsmål anmälas till besvärsmyndigheten medan besvären är anhängiga.

Bilagor till besvären

Till besvären ska fogas:

 • det överklagade beslutet jämte besvärsanvisning
 • utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet eller annan utredning om när besvärstiden börjar
 • handlingar som åberopas till stöd för yrkandet, om inte dessa redan tidigare har lämnats till myndigheten.

Ombud ska bifoga fullmakt. Om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat, behöver fullmakt dock inte uppvisas i de situationer som avses i 32 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

Inlämnande av besvär

Besvärshandlingarna ska inom besvärstiden lämnas in till den besvärsmyndighet som anges i beslutet. Besvärshandlingarna kan på eget ansvar sändas per post, genom bud eller elektroniskt. Handlingarna ska postas i så god tid att de hinner fram innan pastorsexpeditionen stänger den sista dagen av besvärstiden. Om den sista dagen för anhängiggörande är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, kan begäran om omprövning eller handlingarna inlämnas till marknadsdomstolen ännu närmast påföljande vardag. Ett elektroniskt meddelande anses ha kommit in till en myndighet när det finns tillgängligt för myndigheten i en mottagaranordning eller ett datasystem på ett sådant sätt att meddelandet kan behandlas.

Rättegångsavgift

Enligt 2 § i lagen om domstolsavgifter (1455/2015) tas en rättegångsavgift ut av den som anför besvär, om inte något annat följer av lagens 4, 5, 7, 8 eller 9 §. Enligt 1 § i justitieministeriets förordning om justering av avgifter enligt 2 § i lagen om domstolsavgifter (1122/2021) är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 270 euro och i marknadsdomstolen 2 120 euro. Behandlingsavgiften vid marknadsdomstolen är emellertid 4 240 euro om värdet av upphandlingen är minst 1 miljoner euro och 6 350 euro om värdet av upphandlingen är minst 10 miljoner euro. Aktuell information om rättegångsavgifterna finns här: Avgifter - Tuomioistuinlaitos (oikeus.fi).

En detaljerad besvärsanvisning bifogas protokollsutdraget.

Gemensamma kyrkorådets medlemmar 2023-2024

 1. Juho Kopperoinen, ordf.

 2. Tina Rosvall, viceordf.

 3. Sanna Autio

 4. Bo Gyllenberg

 5. Tomas Jansén

 6. Tiina Johansson

 7. Heikki Inkari

 8. Raimo Pärssinen

 9. Jari Tschernij

 10. Rea Åkerfelt

 11. Petra Öhman

 12. Mikael Östman

Mandatperioden och medlemsantal


Kyrkorådet tillsätts av kyrkofullmäktige och som ordförande fungerar kyrkoherden. Mandatperioden är 2 år. Kyrkorådet i Pargas kyrkliga samfällighet har utöver ordföranden 11 medlemmar. (7 medlemmar från Väståbolands svenska församling och 4 medlemmar från Länsi-Turunmaan suomalainen seurakunta.)