Beslutsfattande

Det högsta beslutsfattandet i Väståbolands svenska församling sker i församlingsrådet, vars ledamöter väljs av församlingsmedlemmarna i allmänna val, dvs. församlingsvalet, som hålls vart fjärde år. Kyrkoherden fungerar som ordförande i församlingsrådet. Församlingen fattar självständigt beslut om sin egen verksamhet samt inrättandet och tillsättandet av tjänster. Församlingen är geografiskt indelad i Pargas församlingsdistrikt, Nagu kapellförsamling, Korpo kapellförsamling, Houtskär kapellförsamling och Iniö kapellförsamling. För varje område har församlingsrådet tillsatt ett distrikts- eller kapellråd som ansvarar för verksamheten på lokalnivå.

Väståbolands svenska församling bildar tillsammans med Länsi-Turunmaan suomalainen seurakunta Pargas kyrkliga samfällighet. Det högsta beslutsfattandet i den kyrkliga samfälligheten sker i gemensamma kyrkofullmäktige som församlingsmedlemmarna likaså valt i församlingsvalet. Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar om riktlinjerna för den kyrkliga samfällighetens verksamhet, ekonomi och fastigheter samt fastsäller kyrkoskatten och fördelar budgetanslag mellan samfällighetens församlingar. Gemensamma kyrkofullmäktige väljer ett gemensamt kyrkoråd som fungerar som verkställande och beredande organ i den kyrkliga samfälligheten. I de ärenden som gemensamma kyrkofullmäktige delegerat beslutanderätten till gemensamma kyrkorådet, fungerar gemensamma kyrkorådet även som beslutande organ.

Du kan påverka församlingens beslut, t.ex. genom att delta i församlingsval och genom att göra initiativ till de beslutande organen. Ärenden som gäller församlingsverksamheten ska skickas till församlingsrådet. Till den kyrkliga samfälligheten ska man vända sig i frågor som handlar om kyrkorna, gravgårdarna, församlingshemmen, markområden och andra fastighetsfrågor.

FÖRVALTNINGSORGANENS PROTOKOLL HITTAS PÅ FÖRSAMLINGENS VIRTUELLA ANSLAGSTAVLA

Medlemmar i församlingsrådet 2023-2026

Sara Grönqvist, kyrkoherde/ordförande
Moa Karlsson, viceordförande
Sara Bergqvist
Marika Eklund-Pelto
Jan Eriksson
Malin Eriksson
Ann-Maj Laurén
Yngve Lindqvist
Ulf Pakalén
Tiina Pöyli
Jaana Rosenblad
Tina Rosvall
Magnus Sundman

Väståbolands svenska församlings representanter
i gemensamma kyrkofullmäktige 2023-2026


Viveca Auer
Sara Bergqvist
Marika Eklund-Pelto
Jan Eriksson, gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande
Bo Gyllenberg
Monica Hedström-Järvinen
Tomas Jansén
Moa Karlsson
Erkki Kruuna
Ann-Maj Laurén
Yngve Lindqvist
Mari Nurmi
Widar Nyberg
Jaana Rosenblad
Tina Rosvall
Vilma Sjöström
Mikaela Sundman
Rea Åkerfelt
Petra Öhman
Mikael Östman