Beslutsfattande

Det högsta beslutsfattandet i Väståbolands svenska församling sker i församlingsrådet, vars ledamöter väljs av församlingsmedlemmarna i allmänna val, dvs. församlingsvalet, som hålls vart fjärde år. Kyrkoherden fungerar som ordförande i församlingsrådet. Församlingen fattar självständigt beslut om sin egen verksamhet samt inrättandet och tillsättandet av tjänster. Församlingen är geografiskt indelad i Pargas församlingsdistrikt, Nagu kapellförsamling, Korpo kapellförsamling, Houtskär kapellförsamling och Iniö kapellförsamling. För varje område har församlingsrådet tillsatt ett distrikts- eller kapellråd som ansvarar för verksamheten på lokalnivå.

Väståbolands svenska församling bildar tillsammans med Länsi-Turunmaan suomalainen seurakunta Pargas kyrkliga samfällighet. Det högsta beslutsfattandet i den kyrkliga samfälligheten sker i gemensamma kyrkofullmäktige som församlingsmedlemmarna likaså valt i församlingsvalet. Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar om riktlinjerna för den kyrkliga samfällighetens verksamhet, ekonomi och fastigheter samt fastsäller kyrkoskatten och fördelar budgetanslag mellan samfällighetens församlingar. Gemensamma kyrkofullmäktige väljer ett gemensamt kyrkoråd som fungerar som verkställande och beredande organ i den kyrkliga samfälligheten. I de ärenden som gemensamma kyrkofullmäktige delegerat beslutanderätten till gemensamma kyrkorådet, fungerar gemensamma kyrkorådet även som beslutande organ.

Du kan påverka församlingens beslut, t.ex. genom att delta i församlingsval och genom att göra initiativ till de beslutande organen. Ärenden som gäller församlingsverksamheten ska skickas till församlingsrådet. Till den kyrkliga samfälligheten ska man vända sig i frågor som handlar om kyrkorna, gravgårdarna, församlingshemmen, markområden och andra fastighetsfrågor.

Medlemmar i församlingsrådet 2019-2022

Kyrkoherde Sara Grönqvist, ordförande
Magnus Sundman, viceordförande
Rune Johansson
Jan Eriksson
Sara Bergqvist
Helena Lindström
Tiina Pöyli
Alf Jansson
Tina Rosvall
Yngve Lindqvist
Ditte Nordqvist
Ulf Pakalén
Widar Nyberg

Väståbolands svenska församlings representanter i gemensamma kyrkofullmäktige 2019-2022

Jan Eriksson, gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande
Sara Bergqvist
Petra Öhman
Magnus Sundman
Jeanette Laaksonen
Rea Åkerfelt
Tina Rosvall
Alf Jansson
Tomas Jansén
Mikael Östman
Monica Hedström-Järvinen
Ulla Alstrand
Jan Gräsbeck
Toni Kaarto
​​​​​​​Erkki Kruuna
Viveca Auer
Johan Kortteinen
Solveig Karlsson
Widar Nyberg
​​Tiina Johansson