Ämbetsbevis och släktutredningar

För att sköta olika ärenden vid myndigheter, banker och försäkringsbolag behövs ibland ett ämbetsbevis. Enklare ämbetsbevis innehåller enbart uppgifter om huvudpersonen. Mer utförliga ämbetsbevis kallas släktutredningar och innehåller förutom huvudpersonens uppgifter även uppgifter om huvudpersonens släktingar. Ämbetsbevis utfärdas alltid för ett specifikt ändamål, vilket antecknas som rubrik för ämbetsbeviset.

Du kan beställa ämbetsbevis och släktutredningar genom att fylla i webblanketten.

OBS! Kom ihåg att Väståbolands svenska församling består av Pargas församlingsdistrikt samt de 4 kapellförsamlingarna i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö så nämn gärna på vilken av dessa orter ämbetsbevisets huvudperson här vistats i så är det lättare för oss att utföra beställningen.

Släktforskning

I Väståbolands svenska församling finns kyrkböcker från Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö församlingar från och med cirka år 1860.

I pastorskansliet i Pargas och i Nagu finns kopior av kyrkböckerna på mikrofilm och en läsapparat för mikrofilm som släktforskare kan utnyttja under öppethållningstiderna. Det är säkrast att reservera apparaten på förhand.

Pastorskansliet betjänar även släktforskare genom att utfärda avgiftsbelagda intyg för släktforskning.
Släktforskning görs inom ramen för våra personalresurser och därför kan längre fördröjningar ibland uppstå i leveranstiderna. 

Fyll i webblanketten, skicka e-post eller ring pastorskansliet för att beställa en släktforskning.

Att notera då man lämnar in ansökan om släktforskning

För att släktforskning ska kunna göras behövs tillräcklig information om huvudpersonen: namn (även tidigare namn om man känner till dem), födelsedatum och gärna också födelseort. Ange information om när personen i fråga har flyttat till/från någon av de fem församlingarna i Väståboland och till/från vilken av församlingarna. Ange också i vilken omfattning information önskas (hur många generationer framåt eller bakåt man önskar få utrett) eller om du vill begränsa den tid som används för utredningen till x-antal timmar/minuter.

Avgifter för intyg för släktforskning

Grundavgiften för intyg som görs upp för släktforskning är 45 euro. Om det tar mer än 30 minuter att göra upp intyget uttas en tilläggsavgift på 20 euro för varje påbörjad 30 minuters period. Om det tar 1 timme och 15 minuter att göra upp intyget faktureras kunden 45 euro och för 2 x 30 minuter 20 euro, sammanlagt 85 euro. Dessutom uttas 5,50 i expeditionsavgift för att skicka intyget.

Kyrkböcker i Pargas församlingars arkiv

Avgifter för ämbetsbevis från och med 1.1.2020

Avgifter som tas ut för intyg: 

1. A) För ett intyg som upprättats med hjälp av KirDi-funktionen i Kirjuri debiteras för huvudpersonens del 45 euro och för ett intyg som anknyter till huvudpersonen 9 euro. För varje person upprättas ett eget intyg. Levande barn antecknas dock i föräldrarnas intyg. Om två eller flera intyg med samma innehåll beställs för olika ändamål, debiteras priset på det ursprungliga  intyget för alla intyg.

B) För ett intyg debiteras 9 euro, om uppgiften hämtas ur familjeakter eller ur kyrkböcker i bokform och uppgifterna berör huvudpersonens enskilda äktenskaps-, flytt- eller dödsuppgifter eller kyrklig akt;

För ett intyg debiteras 30 euro, om uppgiften hämtas ur kyrkböcker i bokform och det inte är fråga om intygets huvudpersons enskilda äktenskaps-, flytt- eller dödsuppgifter eller kyrklig akt. Om två eller flera intyg med samma innehåll beställs för olika ändamål, debiteras priset på det ursprungliga intyget för alla intyg.

2. För ett levnadsintyg, dvs. ett intyg över enstaka uppgifter om en församlingsmedlem vilket skrivits ut ur kyrkans gemensamma medlemsdatasystem för att personen ska kunna göra sina rättigheter gällande och fullgöra sina skyldigheter, debiteras 9 euro.

3. För utdrag ur dopboken, ämbetsbevis på flera språk och vigselattest på engelska debiteras 9 euro.

4. För en kopia av ett tidigare upprättat intyg som baserar sig på uppgifter i kyrkböckerna debiteras 9 euro.

 

Avgifter för intyg för släktforskning eller vetenskaplig forskning

Grundavgiften för intyg för släktforskning eller vetenskaplig forskning är 45 euro. Om upprättandet av intyget tar längre tid än 30 minuter, debiteras 20 euro som tilläggsavgift för varje påbörjad 30 minuters period. 

 

Avgiftsfria intyg

Avgiftsfria intyg är sådana intyg vars avgiftsfrihet baserar sig på någon gällande lag.

Expeditionsavgift

För ett intyg tas det oberoende av leveranssätt ut en expeditionsavgift på 5,50 euro, som också inkluderar fakturering. Om fakturan på kundens begäran sänds till en annan adress än intyget debiteras 5,50 euro för både faktureringen och leveransen av intyget. För intyg som sänds med postförskott debiteras en postförskottsavgift. För intyg som skickas utomlands debiteras dessutom avgifter för post- och banktjänster. För betalningspåminnelse debiteras 5 euro.

Ämbetsbevisavgifterna gäller från och med 1 januari 2020.

Tag kontakt

församlingssekreterare
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas