Ämbetsbevis och släktutredningar

För att sköta olika ärenden vid myndigheter, banker och försäkringsbolag behövs ibland ett ämbetsbevis. Enklare ämbetsbevis innehåller enbart uppgifter om huvudpersonen. Mer utförliga ämbetsbevis kallas släktutredningar och innehåller förutom huvudpersonens uppgifter även uppgifter om huvudpersonens släktingar. Ämbetsbevis utfärdas alltid för ett specifikt ändamål, vilket antecknas som rubrik för ämbetsbeviset.

Fr.o.m. 1.1.2023 sköts ärenden som berör Väståbolands svenska församlings medlemsregister av 
Kustens och Ålands centralregister.Öppna länk i ny flik 

Vänd dig till Centralregistret när du behöver:

  • Ämbetsbetyg och släktutredningar

  • Hindersprövning inför vigsel

  • Information i medlemsregisterärenden

  • Bli medlem i kyrkan


Beställda intyg postas eller sänds med krypterad e-post.
 

Beställning

Beställ ämbetsbevis på webbsidan bestallambetsbevis.fiÖppna länk i ny flik

 

Telefonnummer för beställningar av ämbetsbetyg/släktforskning tfn 040 759 1204
Beställningar via telefon tas emot måndag-onsdag och fredag kl. 9-11.30 och 12.15-15, samt torsdag kl. 12.15-15. 
Centralregistret nås per e-post crkr@evl.fi

 

Observera också att en släktutredning inte är det samma som släktforskning.

Kyrkböcker i Pargas församlingars arkiv

Avgifter för ämbetsbevis från och med 1.1.2020

I det nya avgiftsbeslut som Kyrkostyrelsen fattat har man beaktat både förenhetligandet av de avgifter som Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tar ut och reformen i anslutning till kyrkobokföringen. Den nya KirDi-funktionen i medlemsdatasystemet Kirjuri tas i bruk före utgången av 2021. För närvarande upprättas en del av ämbetsbevisen i släktutredningsform centraliserat med hjälp av den nya KirDi-funktionen. En del ämbetsbevis i släktutredningsform upprättas däremot så att de intyg som hänför sig till helheten beställs separat från varje församling som berörs. De två olika sätten att upprätta intyg har beaktats också vid prissättningen av intygen.

Avgifter som tas ut för intyg

1. A) För ett intyg som upprättats med hjälp av KirDi-funktionen i Kirjuri debiteras för huvudpersonens del 45 euro och för ett intyg som anknyter till huvudpersonen 9 euro. För varje person upprättas ett eget intyg. Levande barn antecknas dock i föräldrarnas intyg. Om två eller flera intyg med samma innehåll beställs för olika ändamål, debiteras priset på det ursprungliga intyget för alla intyg.

B) För ett intyg debiteras 9 euro, om uppgiften hämtas ur familjeakter eller ur kyrkböcker i bokform och uppgifterna berör huvudpersonens enskilda äktenskaps-, flytt- eller dödsuppgifter eller kyrklig akt; För ett intyg debiteras 30 euro, om uppgiften hämtas ur kyrkböcker i bokform och det inte är fråga om intygets huvudpersons enskilda äktenskaps-, flytt- eller dödsuppgifter eller kyrklig akt. Om två eller flera intyg med samma innehåll beställs för olika ändamål, debiteras priset på det ursprungliga intyget för alla intyg.

 

2. För ett levnadsintyg, dvs. ett intyg över enstaka uppgifter om en församlingsmedlem vilket skrivits ut ur kyrkans gemensamma medlemsdatasystem för att personen ska kunna göra sina rättigheter gällande och fullgöra sina skyldigheter, debiteras 9 euro.

3. För utdrag ur dopboken, ämbetsbevis på flera språk och vigselattest på engelska debiteras 9 euro.

4. För en kopia av ett tidigare upprättat intyg som baserar sig på uppgifter i kyrkböckerna debiteras 9 euro.

 

Avgifter för intyg för släktforskning eller vetenskaplig forskning

Grundavgiften för intyg för släktforskning eller vetenskaplig forskning är 45 euro. Om upprättandet av intyget tar längre tid än 30 minuter, debiteras 20 euro som tilläggsavgift för varje påbörjad 30 minuters period.

Avgifter som debiteras för bildfiler

För kopiering av bildfiler i digitaliserade kyrkböcker debiteras en grundavgift om 45 euro. Om kopieringen tar längre tid än 30 minuter, debiteras 20 euro som tilläggsavgift för varje påbörjad 30 minuters period. Dessutom debiteras 9 euro per sida för kopiering av material som baserar sig på kyrkböcker. Begäran om kopiering av bildfiler lämnas till Kyrkostyrelsen. Inga kopior av bildfiler görs i församlingarna.

Avgiftsfria intyg

Avgiftsfria intyg är sådana intyg vars avgiftsfrihet baserar sig på någon gällande lag.

Expeditionsavgift

För ett intyg tas det oberoende av leveranssätt ut en expeditionsavgift på 5,50 euro, som också inkluderar fakturering. Om fakturan på kundens begäran sänds till en annan adress än intyget debiteras 5,50 euro för både faktureringen och leveransen av intyget. För intyg som sänds med postförskott debiteras en postförskottsavgift. För intyg som skickas utomlands debiteras dessutom avgifter för post - och banktjänster. För betalningspåminnelse debiteras 5 euro.

Tag kontakt

församlingssekreterare
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas